Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w połowie okresu wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonuje przeglądu tego programu. Jakich zmian można się spodziewać w jego wyniku?

Nie należy zakładać żadnych rewolucyjnych zmian, natomiast należy przyjrzeć się tym działaniom PO KL, których stan zaawansowania może budzić niepokój, np. niskiemu poziomowi wydatków zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Rozważane jest więc przedstawienie Komisji propozycji przesunięć środków między priorytetami PO KL.

Na czym te zmiany miałyby polegać i którego priorytetu dotyczyć?

Jednym z możliwych kierunków jest przeniesienie części środków z priorytetów PO KL, które mają najniższy stopień zaawansowania, do innych, które cieszą się większym zainteresowaniem i mają wyższe wskaźniki realizacji.

Na koniec stycznia najniższy poziom zatwierdzonych wydatków miało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Czy przesunięcia miałyby dotyczyć projektów systemowych realizowanych przez to ministerstwo?

Obecnie przygotowujemy materiał dotyczący aktualnego stanu wdrażania PO KL i na tym etapie pozostanę przy tym stwierdzeniu. W najbliższym czasie będziemy gotowi do dyskusji o szczegółach.

Jakie jeszcze inne zmiany zostaną wprowadzone do programu w tym roku?

Do regionów trafiło dodatkowo ponad 300 mln euro z Krajowej Rezerwy Wykonania. Muszą zostać dopisane do ich budżetów, ale również do konkretnych działań, na które województwa chcą przeznaczyć te pieniądze. Na podstawie analizy propozycji ośmiu województw, które otrzymają dodatkowe środki, można wskazać najczęściej występujące obszary. Są to: wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i rozwój ekonomii społecznej oraz upowszechnianie edukacji przedszkolnej.