O czym trzeba pamiętać, zatrudniając pracowników do projektu szkoleniowego finansowanego przez UE?

Generalna zasada jest taka, że środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie mogą być przeznaczane na finansowanie wynagrodzeń pracowników, którzy już są zatrudnieni na etacie. Przedsiębiorca nie może więc niejako przerzucić kosztów utrzymania swojego personelu do kosztów pokrywanych z dofinansowania UE.

Czy to oznacza bezwzględny zakaz zatrudniania w projekcie własnych pracowników?

Nie. Przedsiębiorca lub instytucja publiczna, np. miejska biblioteka, która otrzymuje dofinansowanie na zorganizowanie biblioteki multimedialnej, może do pracy przy tym projekcie oddelegować swoich pracowników.

Pod jaki warunkiem?

Pracownicy oddelegowani na część etatu nie mogą wykonywać zadań przewidzianych w projekcie i finansowanych ze środków unijnych w czasie pracy, który przeznaczają na swoje obowiązki wynikające z podstawowej umowy. Za tę pracę otrzymują bowiem wynagrodzenie od pracodawcy. Jeśli okazałoby się, że pracownicy wykonują zadania z projektu w czasie swojej pracy etatowej, taki wydatek może zostać zakwestionowany.

Czy można ich zatrudnić w projekcie na podstawie umowy o pracę?

Kodeks pracy nie wyklucza zatrudnienia tej samej osoby na dwóch umowach o pracę, ale wydaje się, iż w praktyce nie jest raczej możliwe, aby odbyło się to bez uszczerbku dla wykonywanych zadań. Jeżeli instytucja lub przedsiębiorca chce zatrudnić pracownika do projektu na podstawie umowy o pracę, to najlepiej w takiej sytuacji pozyskać osobę z zewnątrz. Własnego pracownika do projektu trzeba oddelegować, czyli zwolnić go z wykonywania części lub całości jego dotychczasowych obowiązków, które wynikały z umowy o pracę.

A czy firma może do obsługi księgowej projektu zatrudnić swoją księgową, np. na jedną czwartą etatu?

Tak. Jeżeli była zatrudniona przed otrzymaniem dotacji u beneficjenta projektu na pełny etat, musi zostać na część etatu oddelegowana do wykonywania innych czynności. Musi mieć zatem zmniejszony wymiar pracy w ramach podstawowej umowy. Oczywiście za pracę wykonaną na rzecz projektu będzie mogła być wynagradzana ze środków PO KL.

Jeżeli natomiast ze względu na skalę podstawowych obowiązków musi pozostać na pełnym etacie w firmie przedsiębiorcy, to projektem może się zajmować tylko po godzinach pracy. Pracodawca może z nią zawrzeć wtedy np. umowę-zlecenie lub umowę o dzieło.