ARTUR RADWAN

Gminy w tym roku po raz pierwszy przekazały regionalnym izbom obrachunkowym (RIO) sprawozdania z zapewniania średnich płac nauczycielom. Jak wygląda ich kontrola?

ALINA SMAGAŁA*

Izby mają obowiązek kontrolowania, czy w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego osiągnięto wymagane przepisami średnie wynagrodzenie nauczycieli. Zakres kontroli obejmie ocenę wielu czynności poprzedzających obliczenie kwot średnich wynagrodzeń i dodatków uzupełniających, wykazanych w przesłanych RIO sprawozdaniach. Dotyczy ona m.in. prawidłowości ustalenia średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli i kwoty faktycznie poniesionych wydatków na wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli. Ocenić należy również prawidłowość ustalenia kwoty przeznaczonej na dodatki uzupełniające oraz jej podział i wypłatę. Analizie podlegają całkowite wydatki na pensje nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w odniesieniu do wysokości średnich płac określonych w Karcie Nauczyciela.

A co z kontrolą pensji poszczególnych nauczycieli?

W trakcie kontroli kompleksowej, czyli w każdej gminie co najmniej raz na cztery lata, mogą być, w przyjętej próbie, weryfikowane wynagrodzenia poszczególnych pedagogów i prawidłowość ich ustalenia. A w przypadku skarg lub informacji o naruszeniach przepisów w tym zakresie, w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych, mogą być dokonywane także kontrole doraźne. W tym roku zaplanowaliśmy kontrole kompleksowe w 55 z 234 jednostek samorządu terytorialnego.

Co grozi gminie ze strony RIO, jeśli źle wyliczy płace nauczycielom?

Jeśli w trakcie kontroli zostanie stwierdzone nieprawidłowe obliczenie lub niewypłacenie jednorazowego dodatku uzupełniającego, do samorządu skierujemy wystąpienie pokontrolne. W przypadku niewypłacania dodatku (niezależnie od przyczyny) gmina może narazić się na zapłatę odsetek związanych z nieterminowym regulowaniem tych zobowiązań, a w konsekwencji na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Do 28 kwietnia 2010 r. Izba przeprowadziła takie kontrole w dziewięciu samorządach, przy czym postępowanie kontrolne zakończone zostało w jednym z nich. Nie stwierdzono tam nieprawidłowości wymagających skierowania wniosków pokontrolnych.

*Alina Smagała

zastępca prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie