ROZMOWA

KATARZYNA BARTMAN

Kiedy gdański urząd pracy ogłosi konkurs dla agencji zatrudnienia pracy na znajdowanie pracy bezrobotnym?

ROLAND BUDNIK

Nabór firm rekrutacyjnych do programu planujemy ogłosić na początku marca. Mam nadzieję, że do końca lutego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zatwierdzi ostatecznie warunki projektu i ruszymy z pilotażem. Oferty będziemy zbierać przez cały marzec, a ich rozpatrzenie nastąpi w kwietniu. Wtedy podpiszemy z wybranymi agencjami umowy. Program rozpocznie się więc realnie w maju i zakładamy, że potrwa do 1,5 roku. Jest otwarty dla wszystkich agencji, bez względu na ich obszar działania.

Jakie wymogi stawiacie firmom?

Wyboru najkorzystniejszej oferty będziemy dokonywali na podstawie kilku kryteriów: doświadczenia w realizacji usługi pośrednictwa pracy (będziemy brali pod uwagę okres prowadzenia działalności, efekty prowadzonej działalności, m.in. liczbę osób zatrudnionych za pośrednictwem danej agencji w okresie 2006–2009), potencjału agencji (baza lokalowa, zasoby rzeczowe, kadra), proponowanych form pomocy w ramach tego zadania (dodatkowe rozmowy z doradcą, nauka poszukiwania pracy, przygotowanie wideo CV) oraz proponowanego wynagrodzenia za realizację zleconego zdania, czyli ile agencje chcą uzyskać za zatrudnienie bezrobotnego.

Czy to znaczy, że nie będzie jednej stawki dla wszystkich agencji?

Określiliśmy, że maksymalnie za każdą osobę bezrobotną agencje mogą otrzymać od urzędu do 6,5 tys. zł. Kwota ta będzie rozłożona w transzach, a wypłata jest uzależniona od okresu zatrudnienia danej osoby. Im dłużej będzie pracować, tym wyższą kwotę otrzyma agencja. Agencje mogą też zaproponować niższą cenę i będziemy to brali pod uwagę podczas oceny ofert.