● Czy bezrobotny musi informować urząd pracy o swoich przychodach?

– Musi składać w urzędzie pracy, w którym jest zarejestrowany (ewentualnie przesłać pocztą), pisemne oświadczenie o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej. Musi też przedstawić inne dokumenty niezbędne do ustalenia jego uprawnień do świadczeń. Ma na to siedem dni od daty uzyskania przychodów.

● A co, jeśli bezrobotny nie złoży oświadczenia?

– Bezrobotny zarejestrowany w urzędzie pracy z prawem do zasiłku lub mający prawo do innych świadczeń z tytułu bezrobocia, np. do stypendium stażowego czy szkoleniowego, aby uzyskać prawo do nich, musi złożyć oświadczenie. Dopiero po jego złożeniu pracownik urzędu wydaje dyspozycję, aby przekazać kwotę świadczenia na rachunek bankowy bezrobotnego. Musi składać takie oświadczenia co miesiąc, dlatego że zasiłki i stypendia są wypłacane w okresach miesięcznych z dołu.

● Jakie konsekwencje poniesie bezrobotny, który przyzna się w oświadczeniu, że miał przychody?

– Jeśli w oświadczeniu napisze, że jego przychód (z wyjątkiem odsetek od lokat bankowych) w danym miesiącu jest wyższy od połowy minimalnego wynagrodzenia, to zostanie wyrejestrowany z ewidencji osób bezrobotnych. Jeśli otrzymał już zasiłek czy stypendium stażowe lub szkoleniowe, musi je zwrócić w kwocie brutto. Jeśli odda pieniądze w terminie wskazanym przez urząd, to nie zapłaci odsetek od tej kwoty.