● 1 czerwca wszedł w życie znowelizowany Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SZOP), do którego zostały wpisane rozwiązania z Pakietu Antykryzysowego. Co to oznacza?

– My wykonaliśmy pierwszy krok, czyli przyjęliśmy zmiany w uszczegółowionym opisie poprzedzone konsultacjami z instytucjami pośredniczącymi i partnerami społecznymi. Kolejny krok należy do urzędów marszałkowskich i WUP. Muszą one zdecydować, w kontekście sytuacji społeczno-gospodarczej własnego regionu, z których elementów pakietu antykryzysowego chcą skorzystać. Daliśmy im na to czas do połowy czerwca.

● Jaki powinien być tryb wdrażania w regionach elementów Pakietu Antykryzysowego MRR, takich, jak m.in. dodatki relokacyjne czy motywacyjne?

– Jest kilka możliwych sposobów ich wprowadzania. Możliwe jest uwzględnienie ich w już realizowanych projektach. Jest to kwestia uzgodnień pomiędzy urzędami marszałkowskimi i WUP, a beneficjentami. Jeśli potrzebują wzmocnienia projektu dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych utratą pracy, np. poprzez wypłatę dodatków relokacyjnych czy motywacyjnych, muszą uwzględnić je i aneksować umowę. Jeśli spowoduje to konieczność zmiany budżetu projektu, jest to możliwe. Inny sposób to wprowadzenie nowych instrumentów do projektów, które będą wybierane w przyszłych konkursach. Można to zrobić na mocy znowelizowanego SZOP bez zmiany planu działania.

● Kiedy natomiast będzie niezbędne dokonanie zmian w planach działania?

– Takie nadzwyczajne działania trzeba podjąć w dwóch przypadkach: kiedy urząd marszałkowski lub WUP chce zorganizować konkurs dedykowany ze specjalnymi kryteriami nastawionymi na amortyzowanie skutków kryzysu. Jeżeli chce zmienić kryteria wyboru projektu, musi zmienić plan działania.

● Na przykład w jakiej sytuacji?

– Załóżmy, że w jakimś subregionie upada pewien zakład pracy. Urząd marszałkowski może zrealizować konkurs na wybór takich projektów, które będą wspierać tylko pracowników tego zakładu i jego kooperantów. Takiego kryterium wcześniej nie było i trzeba zmienić plan działania poprzez zawężenie grupy odbiorców projektów.

● Kiedy jeszcze będzie konieczna zmiana planu działania?

– W przypadku regionalnych projektów systemowych tzw. szybkiego reagowania. To jest nowy typ projektu, którego wcześniej nie stosowaliśmy w PO KL na poziomie województw. Taki projekt przygotowała na poziomie kraju Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Polega on na tym, że w razie nagłego upadku jakiegoś przedsiębiorstwa istnieje systemowy realizator projektu, który jest w pogotowiu i w każdej chwili może objąć pracowników kompleksowym pakietem usług. Będą oni mogli szybko przekwalifikować się, założyć działalność gospodarczą czy znaleźć pracę poza miejscem zamieszkania. Chcemy, żeby analogiczne projekty powstawały w regionach. Dwa województwa: dolnośląskie i kujawsko-pomorskie szykują się do ich wprowadzenia.