• Kto i o jaką kwotę dotacji na rozpoczęcie własnego biznesu może ubiegać się w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?

- O maksymalnie 40 tys. zł może ubiegać się każdy, pod warunkiem że nie miał zarejestrowanej działalności gospodarczej w ciągu roku przed przystąpieniem do projektu. Jest on realizowany przez różne instytucje, tzw. realizatorów projektów.

• Od czego muszą zacząć osoby, które chcą wziąć udział w projekcie?

- Powinny zapoznać się z jego regulaminem, sprawdzić, czy spełniają odpowiednie wymagania - chodzi tu m.in. o miejsce zamieszkania czy warunek nieprowadzenia firmy w ciągu roku przed przystąpieniem do projektu. Ponadto muszą sprawdzić, czy ich pomysł na biznes nie podlega wykluczeniu. Poza drobnymi wyjątkami wymienionymi w regulaminie, np. działalność w sektorze rybołówstwa, produkcji produktów rolnych itp., nie ma tu ograniczeń.

• Skąd zainteresowani mogą uzyskać wniosek?

- Formularz można pobrać ze strony internetowej bądź w biurze projektu, a następnie wypełnić go i złożyć we wskazanym miejscu i terminie. Jest tak skonstruowany, że nie wymaga żadnych załączników. Zawiera informacje o potencjalnym beneficjencie, opis planowanego przedsięwzięcia oraz wymagane przez nas oświadczenia.

• Na czym polega procedura kwalifikowania osób do projektu?

- O tym, kto weźmie udział w projekcie, decyduje trzyosobowa komisja rekrutacyjna. Jednym z jej członków jest psycholog. Procedura rekrutacji obejmuje kilka etapów. Najpierw komisja wybiera poprawne formalnie i najlepsze merytorycznie wnioski. Wybrane osoby poddawane są testom psychometrycznym. Ostatnim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna. Już na etapie rekrutacji do projektu oceniany więc będzie pomysł na biznes m.in. pod kątem realności, trwałości i innowacyjności. Oceniane też są predyspozycje psychologiczne do prowadzenia działalności gospodarczej, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności związane z profilem planowanej działalności.

• Czym zajmują się osoby zakwalifikowane do projektu?

- Podpisują deklarację udziału w projekcie i biorą udział w bloku szkoleniowo-doradczym. Szkolenie zawierają niezbędne minimum programowe w zakresie administracyjno-prawnych aspektów podejmowania i prowadzenia działalności, tworzenia biznesplanu itd. Trenerami będą specjaliści, praktycy życia gospodarczego. Oprócz szkolenia projekt przewiduje doradztwo grupowe i indywidualne. Każdy uczestnik ma swojego opiekuna - doradcę biznesowego.

• Kiedy uczestnicy projektu piszą biznesplan?

- Biznesplan powstaje w ramach bloku szkoleniowo-doradczego. Uczestnicy otrzymają gotowy wzór - formularz biznesplanu.