- Restrukturyzacja zatrudnienia trwa w PKO Banku Polskim od 2000 roku i wynika w dużej mierze z centralizacji niektórych zadań, zmian organizacyjnych służących racjonalizacji sieci placówek banku oraz zmian informatycznych, pozwalających na dalszą racjonalizację zatrudnienia. Wielkość zwolnień na przestrzeni kolejnych lat była planowana na zbliżonym poziomie. Limit na 2009 rok przekazany zgodnie z przepisami ustawowymi związkom zawodowym i urzędom pracy stanowi maksymalną liczbę pracowników mogących odejść z banku w trybie zwolnień grupowych. Jest to zatem kontynuacja wieloletniego procesu, a nie odpowiedź banku na obecną sytuację na rynkach finansowych. Wyniki banku są, w powszechnej ocenie ekspertów, bardzo dobre i nie stanowią podstawy do głębszych, niż to miało w przeszłości, redukcji zatrudnienia.

• Kto w PKO BP powinien liczyć się z utratą pracy?

- Oprócz podstawowych kryteriów wymienionych powyżej o doborze pracowników podlegających zwolnieniom decyduje także posiadanie uprawnień emerytalnych lub rentowych oraz efektywność wykonywanej pracy. Jednocześnie bank deklaruje, że - w miarę możliwości - ochronie przed zwolnieniem będą podlegali m.in. jedyni żywiciele rodziny oraz osoby samotnie wychowujące dzieci.

• Czy bank pomaga zwalnianym w podjęciu nowej pracy? Jak wygląda program ich wsparcia?

- Procesowi restrukturyzacji każdego roku towarzyszą konsultacje ze związkami zawodowymi, których wynikiem są coroczne porozumienia określające m.in. rodzaj i wysokość świadczeń należnych zwalnianym pracownikom.

Wszystkie porozumienia gwarantują zwalnianym pracownikom program wsparcia mający ułatwić im poszukiwanie nowego miejsca pracy. Chodzi m.in. o dodatkowe, niewynikające z powszechnie obowiązujących przepisów, uzależnione od długości stażu pracy w banku, odprawy pieniężne. Bank oferuje także praktyczną pomoc w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do poszukiwania nowej pracy. Dodatkowo, pracownicy z odpowiednim stażem pracy w banku mogą liczyć na dofinansowanie szkoleń zawodowych ułatwiających znalezienie nowej pracy.