Od 1 października 2011 r. osobom łączącym pracę zawodową z pobieraniem emerytury ZUS zawiesił wypłatę świadczenia, jeśli nie zwolniły się z pracy u dotychczasowego pracodawcy. Ci, którzy uważają, że zrobił to niesłusznie, mogą się odwołać od tej decyzji do sądu pracy.

Negatywna decyzja

Odwołanie od decyzji o zawieszeniu wypłaty emerytury należy sporządzić na piśmie i dostarczyć albo wysłać za pośrednictwem poczty do jednostki organizacyjnej ZUS, która ją wydała. Istnieje także możliwość ustnego złożenia odwołania do protokołu sporządzonego przez tę placówkę.

Ubezpieczony może również wnieść odwołanie także do protokołu w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy albo w sądzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. W takiej sytuacji sąd niezwłocznie przekazuje dokument do właściwej placówki ZUS.

Odwołanie od decyzji ZUS może dotyczyć prawa do świadczenia, jak i jego wysokości

Treść odwołania

Skarżący się na negatywną dla siebie decyzję ZUS musi w treści pisma wyraźnie określić, jakiej decyzji to dotyczy. Z tego powodu najlepiej jest podać numer nadany jej przez ZUS. Konieczne jest również sformułowanie zarzutów i wniosków, podać uzasadnienie oraz umieścić podpis (ubezpieczonego lub jego przedstawiciela ustawowego bądź pełnomocnika).

Odwołanie powinno również spełniać ogólne wymogi pisma procesowego określone w kodeksie postępowania cywilnego. Należy koniecznie w nim umieścić:

● nazwę sądu, do którego jest skierowane,

● imiona, nazwiska oraz adres miejsca zamieszkania osoby odwołującej się, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,

● rodzaj pisma i przedmiotu sporu.