Należy pamiętać, że z momentem odwołania członkowstwa w zarządzie wskutek odwołania organem właściwym do podejmowania wszelkich czynności w imieniu spółki staje się zarząd spółki, nie zaś rada nadzorcza. Kiedy więc wypowiedzenie umowy o pracę odwołanemu prezesowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być dokonane przez radę nadzorczą?

Rozstrzygnięcie powyższego problemu zostało utrwalone w jednolitej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego (SN). W jednym z najnowszych orzeczeń (II PK 255/10) SN uznał, że rada nadzorcza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może wypowiedzieć umowę o pracę odwołanemu prezesowi jej zarządu przez podjęcie na tym samym posiedzeniu jednej lub najwyżej dwóch kolejnych i bezpośrednio powiązanych ze sobą związkiem czasowo-przyczynowym uchwał, w następstwie których z chwilą odwołania z funkcji pełnionej w zarządzie spółki ustaje korporacyjny stosunek członkostwa (jeżeli czynność ta zostaje bezpośrednio połączona z podjęciem uchwały o wypowiedzeniu z tej przyczyny umowy o pracę). Pojęcie równoczesności podjęcia uchwał zostało zdefiniowane w innym orzeczeniu sądu, gdzie wskazano, że rada nadzorcza może jednocześnie z odwołaniem członka zarządu rozwiązać z nim umowę o pracę. Równoczesność czynności rady nadzorczej trzeba rozumieć dosłownie (orzeczenie SN z 4 października 2007 r., I PK 127/07). Chodzi więc tu przede wszystkim o bezpośredniość w znaczeniu czasowym. Uchwały o odwołaniu członka zarządu i wypowiedzeniu jego umowy o pracę nie mogą być więc np. przedzielone uchwałą o powołaniu nowego członka zarządu lub inną uchwałą.