Uczelnia może zatrudnić nauczyciela na podstawie mianowania albo umowy o pracę. Przy wyłanianiu kandydata może korzystać z procedury konkursowej. Jednak na to decydują się tylko niektóre szkoły wyższe. W przypadku jej przeprowadzania uczelnia musi spełnić określone wymogi, np. opublikować ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy, tak by każdy zainteresowany mógł wziąć udział w konkursie. Procedura konkursowa pozwala też uczelni na uniknięcie zarzutu o brak obiektywnych procedur przy wyborze kandydata do pracy.

Warunki rekrutacji

Kandydat na stanowisko nauczyciela akademickiego musi spełniać określone warunków. Musi to być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie została ukarana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z niskich pobudek. Nie może też być karana karą dyscyplinarną w postaci np. zwolnienia z pracy połączonego z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania lub wydalenia z zawodu nauczycielskiego. Oprócz tego musi posiadać kwalifikacje odpowiednie do danego stanowiska pracy – profesora, adiunkta czy asystenta.

Na stanowisku profesora zwyczajnego można zatrudnić osobę, która posiada tytuł naukowy, zaś na etacie profesora nadzwyczajnego kandydata z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. Z kolei adiunktem może zostać osoba, która ma stopień naukowy, a asystentem – kandydat z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym tytułem zawodowym. Statut uczelni może określić dodatkowe wymagania co do kwalifikacji zawodowych osób kandydujących na wyżej wymienione stanowiska.

Uczelnia, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony na podstawie mianowania, jest jego podstawowym miejscem pracy. Mianowanie następuje na czas nieokreślony lub określony. Pierwsze mianowanie kandydata do pracy na uczelni następuje po zakwalifikowaniu tylko w drodze konkursu.

Zlecenie bez limitu

Nauczyciel, który jest zatrudniony na uczelni może podjąć tylko jedno dodatkowe zatrudnienie bez zgody rektora. Na trzeci etat musi już ją posiadać. Tak samo jeśli chce rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Nauczyciel musi o tym powiadomić rektora w ciągu siedmiu dni od podjęcia zatrudnienia lub otworzenia firmy. Wymogi te dotyczą jedynie nauczycieli akademickich, których pierwszym miejscem pracy jest uczelnia publiczna. Wymóg ten nie obejmuje też nauczycieli akademickich podejmujących zatrudnienie w ramach stosunku pracy w niektórych urzędach, w organach towarzystw naukowych i zawodowych, wymiaru sprawiedliwości, w instytucjach kultury, czy też we władzach Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.

Wykładowca, który chce pracować w kilku szkołach wyższych, może podjąć zatrudnienie bez limitu na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie lub o dzieło).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zmienią się zasady zatrudniania wykładowców w szkołach wyższych.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy nauczyciel akademicki zawsze musi prosić o zgodę na pracę
- Czy kilka ocen negatywnych zawsze skutkuje zwolnieniem nauczyciela
- Czy nauczyciel straci pracę, jeśli nie ma zdolności do jej wykonywania
- Czy nauczyciel, który pracuje na kilku etatach zrezygnuje z nich