Karta nauczyciela przewiduje, że czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. Reguła ta oznacza, iż – co do zasady – nauczyciel wszystkie swoje czynności zawodowe powinien wykonać we wskazanym czasie.

Zasada, że czas pracy nauczyciela wynosi 40 godzin na tydzień, nie oznacza, iż ma on obowiązek przebywać na terenie miejsca pracy 40 godzin w tygodniu.

Pensum nauczyciela

W ramach tygodniowego czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować:

● zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz (pensum);

● inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć;

● zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Wykonywanie innych czynności wynikających z zadań statutowych szkoły to przykładowo: udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, przeprowadzanie spotkań z rodzicami, sprawdzanie prac pisemnych uczniów, przygotowanie się do prowadzenia zajęć, udział w wycieczkach szkolnych, imprezach okolicznościowych realizowanych przez szkołę, dokształcanie we własnym zakresie i doskonalenie zawodowe.

Pensum nauczyciela to wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze.

Tak zwane pensum nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych (patrz tabela), uzupełniane jest obowiązkiem prowadzenia dodatkowych zajęć w wymiarze 2 godzin w tygodniu (art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela – dalej ustawa). Dodatkowe zajęcia – które obowiązany jest prowadzić nauczyciel – obejmują zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Pensum nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych, poszerzone jest o obowiązek prowadzenia zajęć w wymiarze 1 godziny w tygodniu w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Powyżej opisany powiększony o godzinę lub dwie wymiar zajęć nie dotyczy:

● dyrektora szkoły;

● wicedyrektora szkoły;

● nauczyciela, który obowiązki dyrektora lub wicedyrektora szkoły pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko;

● nauczycieli kolegiów nauczycielskich;

● nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych;

● nauczycieli szkół artystycznych;

● nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w urzędach organów administracji rządowej.

Wymiar dodatkowych zajęć prowadzonych przez:

● nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów ulega obniżeniu o dwie godziny;

● nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych ulega obniżeniu o jedną godzinę

za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym.

Obniżenie wymiaru dodatkowych zajęć dotyczy także tych nauczycieli, którzy zatrudnieni są w niepełnym wymiarze czasu pracy. Także w tym przypadku następuje to w półrocznym okresie rozliczeniowym.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Nauczyciele nie mogą pracować więcej niż 40 godzin w tygodniu
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Jakie są dodatkowe obowiązki nauczyciela
- Za co nauczyciel otrzyma dodatkowe wynagrodzenie
- Czy Karta nauczyciela dopuszcza zobowiązanie niektórych nauczycieli do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej
- Jakie są zasady udzielania urlopów nauczycielom