Szczegółową regulację ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy działaczy związkowych zawiera art. 32 ustawy o związkach zawodowych. Pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Przepis ten obejmuje ochroną rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem, jak również bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym. Postawiony w pytaniu problem ma podstawowe znaczenie z uwagi na skutki prawne, jakie wywiera dokonanie wypowiedzenia bez uzyskania stanowiska związków zawodowych. Przepis art. 45 par. 1 k.p. stanowi, że w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

Odpowiedzi na powyższe wątpliwości udzielił Sąd Najwyższy w jednym ze swoich orzeczeń, gdzie wskazano, że wyrażenie zgody na wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy z pracownikiem, który jednocześnie pełni funkcję we władzach dwóch organizacji związkowych (zakładowej i pozazakładowej), przez zarząd jednej z tych organizacji nie zwalnia pracodawcy od obowiązku uzyskania zgody drugiej organizacji (wyrok Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2006 r., II PK 106/05, OSNP 2006/23 – 24/345).