Czynności te mogą wiązać się zarówno z naruszeniem praw autorskich, jak i z zawirusowaniem komputera. Obowiązujące normy prawa pracy daje pracodawcom wiele możliwości, które mogą ich zabezpieczyć przed takimi zderzeniami oraz umożliwić wyciągnięcie konsekwencji wobec pracowników.

Zatrudniony jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy. W szczególności powinien przestrzegać ustalonego regulaminu oraz dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Korzystając z internetu, pracownik może ułatwić wyciek danych, które są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. W tym przypadku, obok odpowiedzialności na gruncie przepisów prawa pracy, za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych pracownik może ponieść odpowiedzialność wynikającą z przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Pracownicy powinni zwracać baczną uwagę na to, w jakim celu korzystają z internetu. W godzinach pracy pozostają oni w dyspozycji pracodawcy, a więc wykonywanie czynności de facto niewynikających z obowiązków zawodowych może wiązać się z przykrymi dla nich konsekwencjami. Firmy często precyzują zasady korzystania z sieci w aktach wewnątrzzakładowych, np. w regulaminie pracy. W tym przypadku korzystanie z internetu w celach prywatnych, czyli złamanie regulaminu pracy, może skutkować nałożeniem na pracownika kary upomnienia lub nagany. Zarówno umyślnie zawinione przez pracownika uchybienie obowiązkom pracowniczym, jak i ich naruszenie z winy nieumyślnej, może stanowić przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę.

Nie każde sporadyczne korzystanie z internetu przez pracowników jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym niezgodne z przepisami prawa pracy. Jednak działanie prowadzące do naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych jest nie tyle nadużyciem zaufania pracodawcy, co złamaniem zasad, i daje to podstawę pracodawcy do wypowiedzenia umowy o pracę, również w trybie zwolnienia dyscyplinarnego.

not. DS