Komu przysługuje stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

O przyznanie stypendium za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Do ubiegania się o stypendium ministra nie są uprawnieni doktoranci.

Stypendium ministra może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki: zaliczył kolejny rok studiów; nie powtarzał roku (chyba że niezaliczenie wynikało z przyczyn zdrowotnych lub z powodu urodzenia dziecka), uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów wysoką średnią ocen. W przypadku studenta, który ubiega się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe, zamiast ostatniego warunku ważne jest to, czy uzyskał w okresie studiów udokumentowany wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ubiegać się o stypendium za wybitne osiągnięcia
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stypendium
- Jak złożyć wniosek o przyznanie stypendium ministra
- Czy wszyscy studenci z wysokimi wynikami otrzymają stypendium