Samotne wychowywanie dziecka nie jest przeszkodą ani wypowiedzenia, ani rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę. Pracodawca nie może natomiast wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie urlopu macierzyńskiego, ani od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu.

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Umowa o pracę zawarta na czas określony może być przez każdą ze stron rozwiązana z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli umowa ta zawarta została na okres dłuższy niż sześć miesięcy i strony wyraźnie w umowie przewidziały możliwość jej wypowiedzenia z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

Daniel Majchrzak

radca prawny, Senior Partner
Kancelaria Majchrzak Brandt i Wspólnicy

Majchrzak Brandt i Wspólnicy Kancelaria Prawna - Podstawowym założeniem funkcjonowania Kancelarii działającej od 1997 roku jest gotowość do zaoferowania pełnej bieżącej obsługi prawnej Klientom, przy czym specjalizacją Kancelarii jest doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego (w tym cywilnego, handlowego i prawa pracy). Zakres działalności Kancelarii obejmuje również reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Kancelaria jest członkiem Polsko – Niemieckiej Izby Przemysłowo – Handlowej. Partnerami wiodącymi są Daniel Majchrzak i Robert Brandt.