Czy można zwolnić za odmowę udziału w szkoleniu

Pracodawca powiadomił mnie, że zostałem skierowany na kurs języka angielskiego. Moim zdaniem bardziej przydatny będzie dla mnie kurs komputerowy (pracuję w księgowości) i nie wyraziłem zgody na uczestniczenie w kursie językowym. Pracodawca oświadczył, że jeśli definitywnie odmówię, to wypowie mi umowę o pracę. Czy rzeczywiście ma podstawy, aby to zrobić?

Pracodawca ma prawo wymagać, aby pracownik uczestniczył w konkretnym szkoleniu, kursie czy innej formie dokształcania. W przeciwnym wypadku pracodawca może uznać, że kwalifikacje pracownika, niezbędne według oceny i oczekiwań pracodawcy do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych, nie są wystarczające, zaś pracownik nie jest skłonny do ich uzupełnienia. To z kolei może skutkować decyzją o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Obowiązkowi pracodawcy sprowadzającemu się do ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych odpowiada obowiązek pracownika do dbałości o dobro zakładu pracy. Pracownik powinien uwzględniać słuszny interes pracodawcy w zamiarze dysponowania odpowiednio przygotowanymi pracownikami. Odmowa uczestniczenia w określonego rodzaju szkoleniu, które przecież organizuje i opłaca pracodawca, może być potraktowana jako naruszenie obowiązków pracowniczych.

PODSTAWA PRAWNA

● Art. 94 pkt 6, art. 102–103 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czy odmawiając zgody na szkolenie pracodawca narusza zasady równego traktowania pracowników w zatrudnieniu? Czy spóźnianie się do pracy, wynikające z faktu podjęcia dodatkowej nauki nie uzgodnionej z pracodawcą może skutkować zwolnieniem z pracy? Czy pracownik skierowany do szkoły przez pracodawcę ma zawsze prawo do urlopu szkoleniowego i zwolnienia z części dnia pracy? Jak długo ważna jest umowa przedwstępna, w której pracodawca zobowiązuje się do skierowania pracownika na studia? - odpowiedzi na pytania przeczytasz w Tygodniku Prawa Pracy