Wyjaśnia ekspert GRAŻYNA MLONKA, ekspert z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Są jednak sytuacje, gdy nawet mimo spełnienia warunku dotyczącego wieku nie można otrzymać świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Dotyczy to przypadków, gdy osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej. Podobnie jest gdy jest pełnoletnia i posiada własne dziecko albo zawarła związek małżeński.

NASZA REKOMENDACJA

Córka czytelniczki nie będzie mogła otrzymywać świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, mimo że ma 22 lata i studiuje. Zawarcie związku małżeńskiego jest bowiem zaliczane do zdarzeń, które w świetle przepisów wykluczają korzystanie z tego rodzaju pomocy.

Podstawa prawna

• Art. 10 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. nr 192, poz. 1378).