Na początku marca tego roku czytelniczka ukończyła 60 lat. W lutym zgłosiła wniosek o przyznanie emerytury z FUS oraz okresowej emerytury kapitałowej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym. Kwota środków na jej rachunku w OFE na koniec lutego 2009 r. wyniosła 3370 zł.

- Czy ustalając prawo do emerytury z II filaru ZUS uwzględni dwudziestokrotność dodatku pielęgnacyjnego obowiązującego po waloryzacji w marcu 2009 r. - pyta Helena W. z Torunia.

Niestety, nie.

Prawo do okresowej emerytury kapitałowej przysługuje, jeżeli kwota środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, ustalona na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura, jest równa lub wyższa od dwudziestokrotności obowiązującej w tym dniu kwoty dodatku pielęgnacyjnego. Jeśli kwota tych środków jest niższa od limitu, ZUS nie ustala prawa do okresowej emerytury kapitałowej, a takie tzw. niskie środki powiększają podstawę obliczenia emerytury z FUS.

Kwota dodatku pielęgnacyjnego obowiązująca do 28 lutego 2009 r. wynosiła 163,15 zł, w związku z czym dwudziestokrotność tej kwoty to 3263 zł. Z uwagi na waloryzację od 1 marca 2009 r. dodatku pielęgnacyjnego, kwota odpowiadająca dwudziestokrotności tego dodatku w okresie od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r. wynosi 3462 zł (173,10 zł x 20).

Należy jednak podkreślić, że nowy limit jest uwzględniany przez ZUS dla celów ustalenia, czy przysługuje prawo do okresowej emerytury kapitałowej, tylko w przypadku, gdy ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura, przypada najwcześniej w marcu 2009 r. Limit ten ma więc zastosowanie do emerytur przyznawanych najwcześniej od 1 kwietnia 2009 r.

Jeżeli natomiast ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura, przypada w miesiącu wcześniejszym niż marzec 2009 r., to prawo do okresowej emerytury kapitałowej przysługuje, o ile kwota środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, ustalona na ten dzień, jest równa lub wyższa od dwudziestokrotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego w wysokości obowiązującej przed waloryzacją tego dodatku od 1 marca 2009 r., to jest od 3263 zł. Taki limit zostanie również zastosowany w pani przypadku, gdyż emerytura zostanie przyznana pani od marca 2009 r. Ponieważ w opisanym przypadku środki zgromadzone w otwartym funduszu emerytalnym (3370 zł) są wyższe od kwoty 3263 zł, ZUS ustali prawo do okresowej emerytury kapitałowej.

PODSTAWA PRAWNA

● Art. 8 pkt 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. nr 228, poz. 1507).