Na wysokość renty rodzinnej wpływ ma przychód osiągany z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. Zawieszenie wypłaty świadczenia albo zmniejszenie jego wysokości może zatem spowodować przychód uzyskany m.in. z tytułu:

● zatrudnienia w ramach stosunku pracy,

● wykonywania pracy nakładczej,

● wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej, o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpracy przy wykonywaniu tych umów,

● pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu.

W przypadku gdy osoba uprawniona do renty rodzinnej osiąga przychód z kilku wymienionych wyżej tytułów, należy zsumować przychody. trzeba podkreślić, że nie ma znaczenia, czy przychód osiągnięty ze wspomnianych tytułów został faktycznie oskładkowany. Zasady dotyczące zawieszania i zmniejszania świadczenia stosuje się bowiem także, gdy składki na ubezpieczenia społeczne nie były opłacone z uwagi na prawo do emerytury lub renty albo z uwagi na podleganie obowiązkowi ubezpieczeń z innego tytułu.

PRZYKŁAD: OBOWIĄZEK SUMOWANIA PRZYCHODÓW

Krystyna K. od trzech lat ma ustalone prawo do renty rodzinnej. Od 1 stycznia 2008 r. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Osiągany przez nią przychód (w wysokości 1,7 tys. zł) nie wpływał na wypłatę renty rodzinnej. Od 1 marca 2009 r. Krystyna K. dodatkowo podjęła pracę na podstawie umowy zlecenia. Umowa została zawarta z innym podmiotem niż pracodawca, a zatem ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne. Krystyna K. do nich nie przystąpiła. Otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2,5 tys. zł miesięcznie. Z uwagi na to, że umowa o pracę i zlecenia stanowią tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń (fakt, iż od umowy zlecenia nie są opłacane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie ma znaczenia), należy zsumować przychody z obu umów. Ponieważ po podjęciu przez Krystynę K. dodatkowego zatrudnienia, łączny przychód w marcu 2009 r. wynosi 4,2 tys. zł i przekroczył 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (wynoszącego od 1 marca 2009 r. - 4025,60 zł), ZUS dokonując później rozliczenia miesięcznego, ustali, że w tym miesiącu renta podlegała zawieszeniu.

Za przychód mogący wpłynąć na wysokość renty rodzinnej uważa się także kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, a także kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Warto wiedzieć, że emeryt, który ukończył powszechny wiek emerytalny (60 lat w przypadku kobiet, a 65 lat w przypadku mężczyzn), może zarobkować bez ograniczenia. Jeśli zatem taki emeryt pobiera rentę rodzinną jako świadczenie wyższe lub wybrane, kwota osiąganego przez niego przychodu pozostaje bez wpływu na wypłatę renty rodzinnej.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej