Internautka GP zamierza otworzyć niepubliczną szkołę podstawową. Taka działalność nie jest uważana za działalność gospodarczą.

- Czy to oznacza, że nie muszę z tytułu tej działalności płacić składek ZUS - pyta internautka.

Nie. Składki trzeba płacić.

Od 1 marca 2009 r. osoba prowadząca niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty, jest uważana za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, a co za tym idzie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność są bowiem obowiązkowo objęte ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dlatego osoba, która rozpoczyna prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej, powinna zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Powinna również pamiętać o obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 8 ust. 6 pkt 5, art. 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).

Art. 5 pkt 21 oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Art. 104 ust. 1 oraz art. 107 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.).