Czy zawsze istotna jest data złożenia wniosku

Pracodawca kompletował dla mnie wniosek o emeryturę w związku z ukończeniem w styczniu 2009 r. 65 lat. Dokumenty dostarczałem od początku lutego 2009 r. Pracodawca przekazał wniosek do ZUS, zgodnie z moją prośbą, w marcu 2009 r. Czy jeśli pracodawca sporządził wniosek o emeryturę pod koniec lutego, a złożył go w ZUS w marcu 2009 r., to do jej obliczenia zostanie przyjęta nowa kwota bazowa?

Nie

Kwota bazowa ma wpływ na wysokość emerytury obliczanej na dotychczasowych starych zasadach. O tym, w jakiej wysokości zostanie ona przyjęta do obliczenia emerytury, decyduje miesiąc zgłoszenia wniosku albo dzień nabycia prawa do świadczenia, jeżeli przypada on później niż data złożenia wniosku.

Za datę zgłoszenia wniosku o emeryturę przyjmuje się m.in. datę sporządzenia wniosku przez pracodawcę zobowiązanego do jego kompletowania. Jeśli zatem pracodawca sporządzi wniosek w lutym, fakt fizycznego przedłożenia wniosku w ZUS w marcu nie spowoduje obliczenia emerytury od kwoty bazowej obowiązującej od 1 marca 2009 r.

Jeżeli wycofa pan w ZUS wniosek o emeryturę z lutego i złoży nowy wniosek o emeryturę w marcu 2009 roku, to wówczas ZUS obliczy emeryturę od nowej kwoty bazowej. Jednakże wycofanie wniosku z lutego 2009 roku będzie skutkowało tym, że nie otrzyma pan emerytury za luty. Złożenie wniosku o emeryturę w marcu 2009 r. spowoduje obliczenie emerytury według nowej kwoty bazowej, ale od miesiąca marca 2009 r.

Podstawa prawna

● Art. 19, art. 53, art. 100 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

● Par. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz.U. nr 10, poz. 49 z późn. zm.).

Zobacz więcej w e-wydaniu Gazety Prawnej