Tak. Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu, która zachorowała i w związku z tym przebywa na zwolnieniu lekarskim, ma w pierwszej kolejności prawo do wynagrodzenia za czas choroby (finansowanego przez pracodawcę) przez 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. Natomiast zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą - maksymalnie przez 270 dni.

Osoba, która po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolna do pracy, a lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS stwierdzą, że dalsze jej leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności, może uzyskać świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenie to przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

Wyjaśnić trzeba, że ani przepisy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ani ustawa o emeryturach i rentach z FUS nie wymagają, by bezpośrednio po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego zainteresowany wystąpił o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, a nie o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Zgodnie jednak z przepisami rozporządzenia o orzekaniu o niezdolności do pracy, jeśli osoba ubiegająca się o rentę z tytułu niezdolności do pracy spełnia warunki wymagane do uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego, lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS mogą orzec o okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, stwierdzając, że dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.

PODSTAWA PRAWNA

Par. 7 rozporządzenia ministra polityki społecznej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz.U. nr 273, poz. 2711).