STAN FAKTYCZNY: Rada miejska 26 lutego 2009 r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia na 2009 rok Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których gmina jest organem prowadzącym. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. Zgodnie z par. 3 ust. 2 uchwały, do czasu uchwalenia przed radę miejską Regulaminu wynagradzania nauczycieli..., na kolejny okres po 2009 roku, zastosowanie miały mieć przepisy regulaminu stanowiącego załącznik do powołanej uchwały, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2010 rok.

Rozstrzygnięciem nadzorczym wojewoda stwierdził nieważność powołanej uchwały. Wojewoda wskazał m.in., iż poprzez zmianę Karty Nauczyciela ustawą z 28 listopada 2008 r. zniesiono obowiązek corocznego uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli. Zdaniem wojewody, zgodnie z par. 32 załącznika do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz.U. nr 100, poz. 908), dotychczasowe regulaminy wynagradzania nauczycieli straciły moc w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej treść art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, a art. 4 wskazanej noweli stanowi, że regulaminy obowiązujące w roku 2008 mogą być stosowane nie dłużej niż trzy miesiące od ogłoszenia ustawy budżetowej, tj. od 23 stycznia 2009 r. W ocenie wojewody zgodnie z nowym brzmieniem upoważnienia ustawowego regulamin musi być uchwalony na czas nieoznaczony.

W swojej skardze gmina wniosła o uchylenie w całości zaskarżonego aktu nadzoru.