Związek zawodowy był wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych oraz do rejestru przedsiębiorców. Poza działalnością związkową prowadził też działalność gospodarczą. Następnie zawarł z firmą umowę zlecenia o świadczenie usług pralniczych.

Pracownik został zatrudniony przez związek w punkcie wydawania odzieży na podstawie umowy o pracę w charakterze wolontariusza. Przewidywała ona, że praca będzie bezpłatna. Pracownik był członkiem związku. Otrzymywał jednak comiesięczną zapomogę w kwocie 700 zł. Prezes związku obiecywał pracownikowi zawarcie umowy, ale w rezultacie do tego nie doszło. W związku z tym ten ostatni poskarżył się do Państwowej Inspekcji Pracy. Ta wniosła pozew do sądu I instancji przeciwko związkowi o ustalenie stosunku pracy. W ocenie sądu związek nie mógł korzystać z pracy wolontariuszy. Wskazał, że wolontariusze mogą wykonywać pracę m. in. na rzecz organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego. Sąd przyjął, że związki zawodowe zostały wykluczone z tego grona i dostrzegł, że w zatrudnieniu pracownika występowały wszystkie cechy stosunku pracy. Podkreślił też, że pracownik otrzymywał od związku ukrytą pensję w formie zapomogi. W efekcie sąd I instancji uznał, że pracownik był zatrudniony na umowę o pracę. Od wyroku związek odwołał się do sądu II instancji, który oddalił apelację.

Organizacja związkowa wniosła więc skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.