Organ rentowy wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, który, ze względu na pojawiające się wątpliwości interpretacyjne art. 29 ust. 2 pkt 1, zwrócił się z pytaniem prawnym do SN w poszerzonym składzie siedmiu sędziów.

Na wczorajszej rozprawie SN podjął uchwałę, w której orzekł, że ubezpieczeni urodzeni przed 1 stycznia 1949 r., którzy po rozwiązaniu stosunku pracy do czasu złożenia wniosku o wcześniejszą emeryturę otrzymywali świadczenie przedemerytalne i w tym okresie zawarli umowę zlecenia, nie mogą być uznani za ubezpieczonych, którzy ostatnio, przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, byli pracownikami w rozumieniu art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy.

– Dla organu rentowego nie jest ważne, czy starający się o emeryturę jest byłym pracownikiem, ale czy w momencie składania wniosku o emeryturę jego ostatnim tytułem ubezpieczenia było ubezpieczenie pracownicze – mówi prof. Walerian Sanetra, prezes Sądu Najwyższego.

Dodaje, że ubezpieczony, który był pracownikiem i następnie podlegał ubezpieczeniu z umowy zlecenia, nie może więc nabyć prawa do wcześniejszej emerytury.

Sygn. akt I UZP 7/09