Orzeczenie

Nauczycielka pracująca w tym zawodzie 30 lat była zatrudniona w szkole podstawowej na pełnym etacie. Dyrektor szkoły zaproponował jej zatrudnienie w następnym roku szkolnym w niepełnym wymiarze godzin pracy, na co nie wyraziła ona zgody. Dyrektor wystąpił więc do wójta z pytaniem o możliwość uzupełnienia etatu lub dofinansowania 5 godzin brakujących jej do 18-godzinnego pensum. Wójt nie wyraził zgody na dofinansowanie i stwierdził, że nie ma też możliwości uzupełnienia etatu w innej podległej mu szkole. W maju 2007 r. dyrektor szkoły wypowiedział więc nauczycielce umowę o pracę.

Od tej decyzji odwołała się ona do sądu I instancji. Chciała, aby sąd uznał wypowiedzenie za bezskuteczne. Sąd oddalił jednak żądanie nauczycielki, a ta odwołała się do sądu apelacyjnego.

Sąd II instancji wskazał, że jeśli nauczycielka nie wyraziła zgody na ograniczenie zatrudnienia, to uprawniało to dyrektora szkoły do wypowiedzenia jej umowy o pracę. Ponadto uznał, że z art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela nie wynika, aby szkoła miała ponosić ujemne konsekwencje braku zgody organu prowadzącego (w tym wypadku gminy) na dopełnienie etatu nauczyciela w innej szkole na jego terenie. W tych okolicznościach, w ocenie sądu, dyrektor mógł wypowiedzieć nauczycielce umowę o pracę. Sąd oddalił więc apelacje.

Nauczycielka wniosła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Ten uznał, że tryb rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela nie nakazuje bezwzględnie dyrektorowi szkoły zasięgać informacji o możliwości uzupełniającego zatrudnienia nauczyciela mianowanego. Zdaniem SN szkoła nie ma więc obowiązku poszukiwania godzin w innych placówkach na dopełnienie etatu nauczyciela. Dlatego bez znaczenia dla rozstrzygnięcia takiej sprawy ma ewentualna okoliczność, że istnieją warunki do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielki w innej szkole prowadzonej przez tę samą gminę.

Sąd Najwyższy oddalił skargę nauczycielki.

Sygn. akt III PK 52/08

pensum

określona liczba zajęć dydaktycznych lub naukowych, do odbycia których jest zobowiązana każda osoba nauczająca w danej placówce oświatowej