ORZECZENIE

Bank państwowy odmówił wypłacenia pracownikowi nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy. Argumentował, że do okresu uprawniającego do tej nagrody nie może wliczyć okresu jego zatrudnienia od lipca 1990 r. do stycznia 1994 r. w Prosper Banku S.A., który był bankiem prywatnym.

Pracownik nie zgodził się z decyzją banku i zwrócił się do sądu I instancji z powództwem o wypłatę nagrody. Ten uznał, że w świetle obowiązujących u pracodawcy przepisów, brak jest podstaw do wliczenia powyższego okresu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej. Jak ustalił sąd Prosper Bank S.A. w spornym okresie nie był uspołecznionym zakładem pracy. Sąd wskazał, że postanowienia układu zbiorowego pracy pracowników firmy, która odmówiła wypłaty nagrody (w zakresie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody) odsyłają do przepisów zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (M.P. nr 44, poz. 358 ze zm.).

Zgodnie z par. 2 tego zarządzenia do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się, bez względu na przerwy w zatrudnieniu, okresy inne niż zatrudnienie u pracodawcy, tj. okresy zatrudnienia w uspołecznionych zakładach pracy oraz okresy zatrudnienia w prywatnych zakładach pracy, które jednak zostały upaństwowione lub przejęte przez uspołecznione zakłady pracy. Sąd I instancji oddalił więc powództwo pracownika. Ten nie zgodził się z wyrokiem i wniósł apelację

Sąd II instancji oceniając sporny okres pracy w oparciu o wskazane przepisy, stwierdził, że Prosper Bank S.A. upaństwowiony został 14 stycznia 1994 r., a więc zarzut apelacji dotyczący naruszenia przepisów zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 23 grudnia 1989 r. nie jest uzasadniony. Zdaniem sądu sporny okres zatrudnienia pracownika przypadał w całości przed zatrudnieniem u dotychczasowego pracodawcy, a zatem brak podstaw do uznania, że prywatny pracodawca Prosper Bank S.A. został upaństwowiony. Sąd II instancji oddalił więc apelację pracownika, a ten wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Zdaniem SN nagroda jubileuszowa jest gratyfikacją za wieloletnią pracę, a więc poważne wątpliwości budzi uznanie, że tylko praca świadczona w uspołecznionych zakładach pracy daje do niej prawo. Nawet fakt, że obwarowania takie mogłyby dotyczyć regulacji obowiązujących u pracodawcy mającego status uspołecznionego zakładu pracy, nie są, zdaniem SN, dostatecznym usprawiedliwieniem.

Ponadto SN uznał, że postanowienia wewnątrzzakładowych przepisów płacowych dotyczące nabycia prawa do nagrody jubileuszowej powinny respektować zasadę wyrażoną w art. 183c kodeksu pracy. Zgodnie z jego brzmieniem, pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. SN orzekł, że wykluczenie z okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej okresów pracy tylko dlatego, że odbyte zostały w prywatnym zakładzie pracy jest nierównym traktowaniem w zatrudnieniu.

W konsekwencji SN uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia sądowi II instancji.

Sygn. akt II PK 38/07