Od stycznia 2017 r. najniższe wynagrodzenie za pracę wzrośnie z 1850 zł do 2000 zł. Czy ta podwyżka spowoduje, że część rodziców straci prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, bo przekroczą kryterium dochodowe?
Nie. Osoby, które otrzymują pieniądze z FA w rozpoczętym 1 października br. okresie świadczeniowym nie muszą się obawiać, że wzrost najniższego wynagrodzenia zmieni to uprawnienie od 1 stycznia 2017 r. Jest to związane z tym, że sytuacja dochodowa rodziców jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki przyznawane są świadczenia. Teraz były to więc dochody pochodzące z 2015 r. Wprawdzie przepisy ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewidują, że wysokość dochodu jest uaktualniania w przypadku, gdy dochodzi do jego uzyskania lub utraty, jednak nie dotyczy to podwyżki płacy minimalnej. Jej wzrost nie jest bowiem traktowany jako uzyskanie dochodu. To oznacza, że po 1 stycznia 2017 r. gminy nie będą ponownie przeliczać jego wysokości ze względu na to, że zmieniła się kwota najniższego wynagrodzenia.
Czy te same zasady dotyczą też zasiłku rodzinnego oraz świadczenia z programu 500+?
Tak, analogiczne reguły ustalania dochodu rodziny obowiązują również w przypadku zasiłku rodzinnego i świadczenia wychowawczego przyznanego na pierwsze dziecko w rodzinie, bo tylko wtedy 500 zł jest uzależnione od spełnienia kryterium. Dlatego podwyżka najniższego wynagrodzenia nie zmieni sytuacji osób, które je obecnie pobierają.
Kiedy więc wyższa kwota minimalnego wynagrodzenia może spowodować, że rodzic przekroczy kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń na dzieci?
Jeszcze jesienią 2017 r., kiedy będzie można składać wnioski o świadczenia z FA, zasiłek rodzinny czy świadczenie wychowawcze na następny 12-miesięczny okres ich wypłaty, kwestia ta nie będzie miała znaczenia, bo podstawę wyliczenia dochodu rodziny będą stanowiły te uzyskane w 2016 r. Dopiero przy ubieganiu się o pomoc finansową na rozpoczynające się 1 października 2018 r. (FA i 500+) i 1 listopada 2018 r. (zasiłek rodzinny) kolejny okres świadczeniowy może dojść do przekroczenia kryterium dochodowego, a w konsekwencji rodzic nie będzie miał przyznanych świadczeń. Trzeba jednak pamiętać, że inaczej wygląda sytuacja osób, które nie miały żadnego dochodu i podejmą pracę z minimalnym wynagrodzeniem. Wtedy konieczne będzie zastosowanie mechanizmu uzyskania dochodu, który może spowodować utratę prawa do świadczeń.
Damian Napierała zastępca dyrektora ds. wsparcia rodzin z dziećmi Poznańskiego Centrum Świadczeń / Dziennik Gazeta Prawna