Od 1 kwietnia 2006 r. dostęp do szwajcarskiego rynku pracy dla obywateli 10 nowych krajów członkowskich, w tym Polaków, reguluje Protokół Dodatkowy Umowy między Szwajcarią i UE o swobodnym przepływie osób (dostępny na stronie www.europa.admin.ch). Ustalenia tego porozumienia mówią o stopniowym otwieraniu rynku pracy dla tychże obywateli i szczegółowo określają wielość kontyngentów na poszczególne lata.

Z dokumentu tego wynika, że całkowity dostęp Polaków do szwajcarskiego runku planowany jest nie wcześniej niż na 30 kwietnia 2011 r. Do tego czasu legalnie mogą na terenie tego kraju podejmować pracę jedynie osoby, które uzyskały zgodę tamtejszego Kontrolnego Urzędu ds. Przemysłu, Rzemiosła i Pracy (KIGA - Kantonales Amt fur Industrie, Gewerbe und Arbeit).

Jest to niezwykle istotne przy ewentualnej utracie pracy i ubieganiu się o zasiłek dla bezrobotnych. Tylko legalny pobyt na terenie tego kraju oraz poświadczona zezwoleniem praca dają prawo do ubiegania się o szwajcarski zasiłek.

Dla kogo świadczenie

O świadczenie z tytułu utraty pracy w Szwajcarii mogą ubiegać się osoby, które w ciągu 24 miesięcy przepracowały legalnie, na pełen etat, na terenie tego kraju rok czasu. Trzeba też zaznaczyć, że osoby samozatrudnione w Szwajcarii nie opłacają obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, wobec czego nie podlegają również ubezpieczeniu społecznemu. Mogą otrzymać zasiłek, jeśli dobrowolnie wcześniej same się ubezpieczyły.

Zasiłek przysługuje maksymalnie na osiem miesięcy. Wysokość świadczenia jest uzależniona od osiągniętych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy dochodów.

Początkowo wynosi on 80 proc. ostatniego wynagrodzenia, a następnie kwota ta jest systematycznie zmniejszana do 70 proc. Warunkiem otrzymywania przez cały okres świadczenia jest aktywne poszukiwanie pracy, co skrupulatnie sprawdza urząd dla bezrobotnych - Regionalne Arbeitsvermittlung (RAV). Jeśli w ciągu ośmiu miesięcy bezrobotny nie znajdzie zatrudnienia, można ubiegać się o kolejny zasiłek. Ten - po znalezieniu pracy - trzeba już spłacić.

Procedura zgłoszeniowa i transfer

Osoby bezrobotne w Szwajcarii dokonują rejestracji w jednym z najbliższych swojego miejsca zamieszkania regionalnych biur pracy. Adresy placówek można znaleźć w internecie wpisując skrót RAV i nazwę miasta. W urzędzie należy pobrać standardowy, unijny formularz zgłoszeniowy E303.

- Świadczenie przyznawane jest zarówno osobom, które straciły pracę w efekcie bankructwa firmy, jak i tym, które zostały wyrzucone z pracy dyscyplinarnie - informuje Marcin Król, zastępca konsula RP w Szwajcarii i Liechtensteinie.

To, co ważne, to możliwość wytransferowania zasiłku do Polski.

- Taka operacja jest możliwa jedynie w przypadku definitywnego powrotu do Polski. Wówczas świadczenie szwajcarskie może być wypłacane jednak nie dłużej niż przez trzy miesiące - zaznacza wicekonsul Marcin Król.

Konsultacja prawna: Ambasada Polski w Szwajcarii.

Ważne!

Całkowity dostęp Polaków do szwajcarskiego rynku pracy jest planowany nie wcześniej niż na 30 kwietnia 2011 r.