Gminy, które na podstawie umowy-zlecenia zatrudniają osoby do opieki nad dziećmi w swoich lokalach, będą zobowiązane do zapewniania im od przyszłego roku wynagrodzenia w kwocie 13 zł za godzinę.
Taki wymóg wynika z ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265). Zgodnie z jej przepisami przedsiębiorcy oraz inne jednostki organizacyjne, np. urzędy administracji rządowej oraz samorządowej, będą musiały zapewniać określoną stawkę godzinową osobom wykonującym pracę w oparciu o umowy-zlecenia oraz o świadczenie usług, do których mają zastosowanie przepisy o zleceniu.
Ustawa zawiera jednak wyłączenia, gdy ten wymóg nie będzie miał zastosowania. Nowe regulacje nie będą dotyczyć m.in. osób, które na zlecenie samorządu prowadzą rodzinne domy pomocy oraz pełnią funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub tworzą rodzinny dom dziecka. Nie ma natomiast wśród nich wymienionych dziennych opiekunów. Jest to jedna z form opieki przewidziana w ustawie z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 157), która polega na tym, że spełniająca określone kwalifikacje osoba może zajmować się maksymalnie pięciorgiem podopiecznych w swoim lub należącym do pracodawcy lokalu. Dzienny opiekun może być zatrudniony przez gminę (również osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą takiej osobowości) na podstawie umowy o pracę lub o świadczenie usług, do których zastosowanie mają przepisy dotyczące zlecenia.
Brak wyłączenia dziennych opiekunów oznacza więc, że w przypadku umów, które gminy podpisały na okres dłuższy niż do końca 2016 r., potrzebne będzie ich dostosowanie w zakresie wysokości wynagrodzenia do nowych wymogów lub ich rozwiązanie. Jak wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, strony nie muszą w nich zawierać wynagrodzenia w stawce godzinowej, bo może mieć formę miesięczną. Istotne jest natomiast, aby w przeliczeniu na godzinę świadczenia usług nie było niższe niż gwarantowana minimalna stawka obowiązująca w danym roku.
– Mamy obecnie siedmiu dziennych opiekunów, którzy są zatrudniani bezpośrednio przez trzy żłobki samorządowe. Ich wynagrodzenie składa się z dwóch składników: stałego, wynoszącego 800 zł lub 1000 zł brutto, oraz zmiennego – 3,50 zł brutto, za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki. Z danych za pierwsze półrocze br. wynika, że ich średnie wynagrodzenie przekracza 12 zł za godzinę pracy – informuje Michał Marszałek, dyrektor biura ochrony zdrowia Urzędu Miasta w Krakowie.
Również w Warszawie nie będzie potrzeby zwiększania pensji opiekunom, bo jej aktualnie obowiązująca kwota wynosi 17,86 zł brutto za godzinę opieki. Jednak nie wszystkie jednostki są w tak komfortowej sytuacji. ⒸⓅ