Pracodawcy będą mogli skorzystać z nowego typu zezwoleń na pracę, jeżeli będą chcieli przenieść pracowników do siedziby firmy, która znajduje się w Polsce. Zasady korzystania z nich określa projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, którą przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Zaproponowało ono wprowadzenie zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Mogą z niego skorzystać pracownicy kadry kierowniczej, specjaliści czy stażyści. Muszą jednak wykazać nieprzerwany okres zatrudnienia w danej firmie – pracownicy minimum 12 miesięcy, stażyści co najmniej 6 miesięcy.
Przepisy określają też wysokość minimalnego wynagrodzenia, które powinno być im wypłacane. Musi być ono wyższe niż dochód uprawniający do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej i nie niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących na terytorium RP prace porównywalnego rodzaju. Nie może być też niższe niż 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę w danym województwie. Zezwolenie na pobyt czasowy może być wydane na maksymalnie 3 lata, a w przypadku stażystów na rok.