Pracodawcy będą mogli skorzystać z nowego typu zezwoleń na pracę, jeżeli będą chcieli przenieść pracowników do siedziby firmy, która znajduje się w Polsce. Zasady korzystania z nich określa projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, którą przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Zaproponowało ono wprowadzenie zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Mogą z niego skorzystać pracownicy kadry kierowniczej, specjaliści czy stażyści. Muszą jednak wykazać nieprzerwany okres zatrudnienia w danej firmie – pracownicy minimum 12 miesięcy, stażyści co najmniej 6 miesięcy.
Przepisy określają też wysokość minimalnego wynagrodzenia, które powinno być im wypłacane. Musi być ono wyższe niż dochód uprawniający do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej i nie niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących na terytorium RP prace porównywalnego rodzaju. Nie może być też niższe niż 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę w danym województwie. Zezwolenie na pobyt czasowy może być wydane na maksymalnie 3 lata, a w przypadku stażystów na rok.
Projekt przewiduje też zmiany dla absolwentów. MSWiA zaproponowano odejście od wymogu posiadania stabilnego i regularnego źródła dochodu przez absolwenta polskiej uczelni w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Będzie musiał za to zapewnić, że posiadane środki wystarczą mu do utrzymania w Polsce. Dodatkowo MSWiA doprecyzuje, że zezwolenie na pobyt czasowy dla absolwenta polskiej uczelni ma być udzielane cudzoziemcowi bezpośrednio po zakończeniu studiów oraz jednorazowo, na rok. Ponadto zamierza wprowadzić wymóg znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców ubiegających się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały oraz o zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
Projektowane zmiany w przepisach wprowadzają również wiele ułatwień dla obcokrajowców posiadających polskie pochodzenie i właścicieli Karty Polaka, którzy chcą osiedlić się w Polsce na stałe. Będą mogli aplikować o zgodę na pobyt stały w czasie niezgodnego z prawem przebywania w RP oraz w okresie, w którym zgodnie z prawem powinni opuścić terytorium naszego kraju.
– Proponowane w projekcie zmiany wpisują się w zasadę ułatwiania legalizacji pobytu najbardziej pożądanym kategoriom cudzoziemców – wskazuje MSWiA.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji