Osoby, które przez trzy lata prowadziły firmę, będą mogły ubiegać się o stanowisko kierownicze w gminie tylko wtedy, gdy ich działalność będzie zgodna z wymaganiami na danym stanowisku. Taką poprawkę senatorów przyjął Sejm. Poza przedsiębiorcami o stanowiska kierownicze będą mogły ubiegać się osoby z trzyletnim stażem pracy. Kandydaci do objęcia takich stanowisk w urzędzie nie będą musieli wykazywać się już co najmniej dwuletnim doświadczeniem w administracji.

Kolejną poprawką przyjętą przez Sejm jest ograniczenie liczby zatrudnianych doradców i asystentów. Będzie ona uzależniona od liczby mieszkańców danej gminy.

Ustawa wprowadza też obowiązek zatrudnienia sekretarza na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Do tej pory możliwość ich zatrudniania miały tylko gminy i powiaty. Sekretarz nie będzie zatrudniany przez radę gminy na zasadzie powołania, ale na podstawie umowy o pracę z wójtem. Nie będzie mógł należeć do partii politycznej.

W nowej ustawie zrezygnowano z mianowania w gminach jako formy nawiązywania stosunku pracy. Od 2012 roku osobom mianowanym zmieniony zostanie stosunek pracy w umowie o pracę.

W przyszłym roku samorządy będą musiały zapewnić środki finansowe na szkolenia swoich pracowników.

Osoby po raz pierwszy podejmujące pracę w administracji samorządowej będą zatrudniane na czas określony. W tym czasie będą musiały przejść odpowiednie szkolenie w ramach tzw. służby przygotowawczej i zdać egzamin.

O niektóre stanowiska w samorządzie będą mogli ubiegać się również cudzoziemcy, którzy na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa wspólnotowego mogą podejmować pracę w Polsce.

Ustawa z 21 listopada o pracownikach samorządowych, trafi teraz do podpisu prezydenta. Termin jej wejścia w życie przewidziany jest na 1 stycznia 2009 roku.