Działania aktywizacyjne w stosunku do osób długotrwale bezrobotnych będą jednym z kryteriów branych pod uwagę przy podziale pieniędzy na finansowe gratyfikacje dla pracowników pośredniaków.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało informację o tym, jakie w tym roku obowiązują zasady ubiegania się o środki Funduszu Pracy na pokrycie kosztów nagród specjalnych (oraz należnych od nich składek) dla osób zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy. Zgodnie z art. 109 pkt 7k ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.) są one przewidziane dla tych pośredniaków, które osiągają najlepsze wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej. W tym roku resort rodziny przyjął, że podejmowane przez PUP działania służące uzyskaniu najlepszych wskaźników będą ocenianie za pomocą 11 kryteriów. Za każde z nich będzie przyznawana określona liczba punktów i na tej podstawie powstanie ranking urzędów.
Jednym ze stosowanych mierników będzie to, ile osób długotrwale bezrobotnych brało udział w 2015 r. w pracach społecznie użytecznych realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, zostało skierowanych do aktywizacje agencjom zatrudnienia lub było uczestnikami programów specjalnych. Zyskać mogą też PUP, które w swoich rejestrach miały na koniec ubiegłego roku mniej bezrobotnych poniżej 25. i powyżej 50. roku życia niż w grudniu 2014 r. Ponadto resort będzie też uwzględniał to, o ile zwiększyła się w ubiegłym roku – w porównaniu z 2014 r. – liczba pracowników pełniących funkcję doradców klienta.