Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) apeluje do prezydenta o zawetowanie niektórych ustaw zdrowotnych.

W oświadczeniu, które OPZZ przesłało w czwartek PAP, związkowcy apelują do prezydenta, aby nie podpisał uchwalonych przez Sejm 6 listopada ustaw o: Zakładach Opieki Zdrowotnej (ZOZ), pracownikach Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz przepisów wprowadzających ustawę o ochronie zdrowia.

Wniosek w tej sprawie OPZZ skierowało do prezydenta 17 listopada. Uzasadniając go związkowcy stwierdzili, że ustawy te są obarczone poważnymi błędami merytorycznymi i proceduralnymi.

"W pracach legislacyjnych nad projektami ustaw zdrowotnych zabrakło kompromisu i dobrej woli wszystkich stron decydujących o kształcie reformy, zaś prace legislacyjne przebiegały z naruszeniem podstawowych zasad dialogu społecznego" - napisało OPZZ do prezydenta.

Główne zastrzeżenia związkowców dotyczą m.in.: obligatoryjności przekształcenia SP ZOZ-ów w spółki kapitałowe, rezygnacji z utrzymania w nich większościowego udziału Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, wprowadzenia zasady maksymalizacji zysku szpitali, braku przepisów przejściowych o sposobie przechodzenia z zasad wynagradzania pracowników SP ZOZ- ów, którzy w przyszłości będą zatrudniani w przekształcanych szpitalach, usunięcia przepisów dających podstawę do systematycznego wzrostu wynagrodzeń.

OPZZ zwróciło się również do prezydenta, aby skierował on do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o sprawdzenie zgodności z konstytucją niektórych przepisów ustawy z 6 listopada o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Chodzi o przepisy dotyczące postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, za które Rzecznik Praw Pacjenta może nałożyć na organizatora strajku karę pieniężną 500 tys. zł.