Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne będą otrzymywać wyższe świadczenie. Będzie też skrócony okres utrzymania przez pracodawcę stanowiska pracy, którego utworzenie zostało zrefundowane przez powiatowy urząd pracy (PUP).

Takie zmiany znalazły się w projekcie ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, która została skierowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do konsultacji zewnętrznych. Ma ona od 1 stycznia 2025 r. zastąpić obowiązującą obecnie ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 475). Nowa ustawa przewiduje wiele modyfikacji w formach aktywizacji zawodowej stosowanych przez pośredniaki. Jedną z nich jest wprowadzenie nowych instrumentów, takich jak pożyczka edukacyjna w wysokości do 400 proc. przeciętnego wynagrodzenia, którą będzie można wykorzystać np. na pokrycie kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych, oraz dofinansowanie na zatrudnienie osoby będącej w wieku emerytalnym. Będzie ono wynosić do 50 proc. najniższej pensji i przysługiwać przez 24 miesiące.

Projekt zakłada też rozszerzenie grona osób bezrobotnych, które mogą skorzystać z bonu na zasiedlenie. Teraz jest on dostępny tylko dla tych, którzy nie skończyli jeszcze 30 lat, natomiast nowe przepisy znoszą ograniczenie wiekowe. Następna zmiana dotyczy osób, które są kierowane przez PUP do wykonywania prac społecznie użytecznych. Ma zostać podwyższona minimalna kwota świadczenia przysługująca im z tego tytułu – z 10,90 zł do 27,70 zł brutto za godzinę. Podniesiona zostanie również wysokość pożyczki na utworzenie stanowiska pracy – z 6-krotności do 10-krotności średniego wynagrodzenia. Z kolei pracodawcy, którzy otrzymają na podstawie projektowanych przepisów refundację kosztów utworzenia stanowiska pracy, będą musieli zapewnić jego trwałość przez czas krótszy niż obecnie – 12 zamiast 24 miesięcy.

Kolejną istotną z punktu widzenia osoby bezrobotnej zmianą będzie umożliwienie jej zarejestrowania się w dowolnie wybranym przez nią pośredniaku, a nie tym właściwym ze względu na miejsce jej zameldowania. Jednocześnie PUP nie będzie zobligowany do opracowywania dla każdej osoby bezrobotnej indywidualnego planu działania, bo taki obowiązek będzie dotyczył tylko osób, które są długotrwale bezrobotne, zarejestrowane przez okres dłuższy niż 120 dni, lub nie skończyły 30 lat. Dodatkowo w odniesieniu do tej ostatniej grupy pośredniaki będą przeprowadzać ocenę umiejętności cyfrowych oraz będą musiały wyznaczyć przynajmniej jednego doradcę ds. zatrudnienia, który będzie się zajmował młodymi bezrobotnymi.

Duże zmiany czekają też Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Zgodnie z projektem dostęp do tej puli środków Funduszu Pracy będą mieli nie tylko pracodawcy, lecz także prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

Ponadto resort rodziny zaproponował zmiany w zakresie zasiłku dla bezrobotnych. Sprowadzają się one do rezygnacji z wypłacania go w obniżonej wysokości – 80 proc. podstawowej kwoty zasiłku – osobom, które mają uprawniający do niego okres zatrudnienia wynoszący mniej niż pięć lat. Dzięki tego będą one otrzymywać 100 proc. zasiłku.©℗