Związki zawodowe złożyły do Ministerstwa Finansów pismo, w którym poinformowali o wspólnym stanowisku w sprawie wynagrodzeń w 2025 roku. Płaca minimalna ma wzrosnąć o 350 zł.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych oraz "Solidarność" pokazało wspólną propozycję wzrostu wynagrodzeń w 2025 roku.

W stanowisku ujęto, że:

  • wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie mniej niż 9,44 proc.,
  • wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 15 proc.,
  • wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić w 2025 roku nie mniej niż 8,14 proc. (o 350 zł),
  • wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen tworów i usług w 2024 roku, zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku.

"Strona pracowników zastrzega sobie prawo korekty zaproponowanych wzrostów wynagrodzeń oraz emerytur i rent m.in. w przypadku zmiany przez stronę rządową prognozowanych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2025 rok lub innych zdarzeń wpływających negatywnie na dochody pracowników" - podano w piśmie skierowanym do Andrzeja Domańskiego, ministra finansów.

Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku wyniesie 4300 zł brutto, to oznacza, że w 2025 roku powinno - w ocenie związkowców - wzrosnąć do poziomu 4650 zł brutto, czyli niewiele więcej ponad to, ile wynika z ustawy.

Nowa płaca minimalna - wyliczenia

Jak informowaliśmy w DGP, najniższa krajowa będzie musiała wynieść co najmniej 4510,90 zł, a stawka godzinowa dla zleceń co najmniej 29,50 zł. To wartości minimalne, które dyktuje ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Do 15 czerwca rząd musi przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2025 roku oraz propozycję najniższej stawki godzinowej. Maksymalny czas na jej ustalenie upływa 15 września 2024 roku.

RDS do 15 lipca powinien zaproponować nową wysokość najniższej krajowej, jednak, aby było to możliwe, zarówno strona związkowa, jak i przedsiębiorców muszą się w tej kwestii porozumieć.

– Warto zwrócić uwagę, że pierwszeństwo w kwestii uzgodnienia wysokości płacy minimalnej przysługiwało dotychczas RDS. Niestety przez osiem lat istnienia Rady Dialogu Społecznego pracodawcom i związkowcom nie udało się wypracować wspólnego stanowiska. Co więcej, ostatnio rząd licytował wyżej niż związki zawodowe, co było dosyć kuriozalne. Ale to był rok wyborczy. Mam nadzieję, że w tym roku będzie szansa na kompromis – mówił nam dr Łukasz Bernatowicz, wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego i prezes Związku Pracodawców Business Centre Club.

Czy będzie porozumienie między związkowcami a stroną pracodawców? – Jesteśmy realistami i wiemy, że prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie utrzymać poziomu płacy minimalnej, ale będziemy walczyć o to, żeby ten wzrost w 2025 roku nie wykroczył poza parametry przewidziane w ustawie. I żeby nie była to waloryzacja dwukrotna w ciągu roku, jak obecnie – mówił nam Łukasz Bernatowicz.