Doprecyzowanie zasady ochrony praw pracowniczych kobiet, które są w ciąży lub karmią dziecko piersią - zakłada nowela ustawy o kodeksie pracy oraz niektórych innych ustaw, którą z poprawkami poparł w czwartek Senat.

Obecnie zgodnie z Kodeksem pracy nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia; Rada Ministrów określa wykaz takich prac. Zmiana wynika z zastrzeżeń Komisji Europejskiej, której zdaniem obecny zapis jest dyskryminujący, ponieważ wynika z niego, że odnosi się do wszystkich kobiet, a nie tylko do tych w ciąży i karmiących piersią.

Nowela przygotowana w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej zawęża stosowanie przepisów jedynie do kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią. Nowelizacja stanowi, że podczas ciąży i karmienia piersią, pracujące nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie piersią.

Zmiana daje Radzie Ministrów prawo do wydania rozporządzenia określającego wykaz prac, które taki niekorzystny wpływ mogą wywierać na zdrowie kobiet, m.in. związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym czy sposobem i warunkami wykonywania tych prac. Daje też rządowi prawo do wydania rozporządzenia dotyczącego uwzględnienia tych zasad przy zatrudnieniu w wojsku.

Senat zaproponował dwie poprawki do noweli. W myśl jednej z nich pracodawca zatrudniający kobietę w ciąży lub karmiącą dziecko, wykonującą prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, jest obowiązany przenieść ją do innej pracy, a jeżeli to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku wykonywania pracy.

Kolejny zapis przewiduje, że pracodawca zatrudniający kobietę w ciąży lub karmiącą jest obowiązany dostosować warunki jej pracy lub ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub jej bezpieczeństwa. Jeżeli będzie to niemożliwe, zatrudniający, ma obowiązek przenieść pracownicę do innej pracy, albo zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

Za nowelą - z poprawkami - opowiedziało się 80 senatorów, 2 były przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Teraz nowelizacja trafi do Sejmu. Zmiana ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia.