Od 2010 roku polska armia ma być zawodowa. Do tego czasu wojsko musi zatrudnić około 42 tys. profesjonalnych żołnierzy. Zawodowcem może zostać wyłącznie osoba, która posiada obywatelstwo polskie, ma odpowiednie kwalifikacje i zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Zdolność fizyczna i psychiczna

Zdolność fizyczną i psychiczną kandydata do służby zawodowej potwierdzają wojskowe komisje lekarskie. Kandydatów ubiegających się o powołanie do zawodowej służby wojskowej na badania te kieruje wojskowa komenda uzupełnień (WKU). Wojskowa komisja lekarska wydaje decyzję, w której określa kategorie kandydata. Tylko kategoria Z oznacza, że osoba jest zdolna do zawodowej służby w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.

- Osoba, która chce być żołnierzem zawodowym, musi wykazać się bardzo dobrą kondycją fizyczną i psychiczną, jest to szczególnie ważny aspekt rozpatrywany pod kontem udziału w misjach pokojowych - mówi gen. Adam Rębacz, prezes Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP.

Od szeregowego do oficera

W skład kadry zawodowej sił zbrojnych wchodzi zarówno korpus oficerów, podoficerów i szeregowych. Do korpusu szeregowych zawodowych może zostać powołany każdy żołnierz rezerwy, który posiada ukończone gimnazjum, ma przygotowanie zawodowe, odbytą w pełnym wymiarze zasadniczą służbę wojskową i posiada niezbędne kwalifikacje wymagane na stanowisku, na jakim ma pełnić służbę. Szeregowym może być też żołnierz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej. W zależności od potrzeb sił zbrojnych może być też powołana osoba, która posiada tylko ukończone gimnazjum i ma przygotowanie zawodowe i szczególne kwalifikacje, które mogą być wykorzystane w armii (np. kierowcy zawodowi).

O przyjęcie do korpusu podoficerów może ubiegać się osoba niekarna sądownie, która ukończyła 18 lat i posiada świadectwo dojrzałości (matura). Przed powołaniem do korpusu podoficerów kandydat musi odbyć trzymiesięczne szkolenie w jednej z ośmiu szkół podoficerskich.

O przyjęcie do korpusu oficerskiego może ubiegać się osoba, która posiada świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia, dyplom ukończenia studiów magisterskich - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie oficerskie w ramach 12-miesięcznego studium oficerskiego lub dyplom ukończenia studiów magisterskich w specjalistycznej dziedzinie (m.in. prawnik, lekarz) - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie oficerskie w ramach trzymiesięcznego studium oficerskiego.

Osoba ubiegająca się o powołanie do korpusu oficerów zawodowych może rozpocząć szkolenie w jednej z czterech szkół wojskowych.

Po obowiązkowym szkoleniu, osoba, która zostaje żołnierzem zawodowym, rozpoczyna służbę od pierwszego stopnia w danym korpusie osobowym.

Uposażenie żołnierza

Zasadnicze wynagrodzenie dla żołnierzy zawodowych określa rozporządzenie ministra oborny narodowej z 24 maja 2004 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 59, poz. 423 z późn zm.). Dla starszego szeregowego wynosi ono obecnie około 2,2 tys. zł brutto. Wynagrodzenie zasadnicze porucznika to ok. 3,6 tys. zł brutto. Oficer w stopniu pułkownika może otrzymać nawet 6 tys. zł. brutto.

- Szeregowy zawodowy może też liczyć na bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie - mówi płk Andrzej Szal z departamentu kadr MON. Dodaje, że żołnierz zawodowy raz w roku otrzymuje również ekwiwalent mundurowy w wysokości około 2 tys. zł.

Poza pensją podstawową, żołnierzom przysługują również nagrody roczne i gratyfikacje urlopowe. Dodatkowo żołnierzom wyjeżdżającym na misje przysługują ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, zaś ich rodzinom odszkodowanie w przypadku ich śmierci. Żołnierze na etatach kierowców mają natomiast dodatkowe ubezpieczenie OC od wypadków drogowych.

Emerytura w wysokości 40 proc. ostatniego uposażenia przysługuje żołnierzom zawodowym obecnie już po 15 latach służby.

Doszkalanie w wojsku

W trakcie pełnienia służby żołnierze zawodowi, mogą uczestniczyć w różnego rodzaju szkoleniach i kursach. Oficerowie kierowani są np. na studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej.

Szeregowi zawodowi mogą zostać m.in. wojskowymi kucharzami, kierowcami, działonowymi czy strzelcami. Podoficerowie pełnią zwykle funkcje bardziej specjalistyczne, takie jak: operator radiolinii, stacji łączności. Istnieje możliwość awansowania z korpusu do korpusu. Warunkiem przejścia z korpusu szeregowych do korpusu podoficerskiego jest odbycie trzymiesięcznego szkolenia w szkole podoficerskiej.

Zmiany w wojsku

Od 2010 roku żołnierzem zawodowym będzie zarówno osoba pełniąca stałą służbę wojskową, jak i tzw. kontraktową. Powołanie żołnierza do służby kontraktowej będzie następowało na okres od 18 miesięcy do sześciu lat. Pierwszy kontrakt będzie zawierany na 1,5 roku. Cały okres służby kontraktowej ma trwać maksymalnie 12 lat.

Zmienią się też wymagania dla żołnierzy zawodowych. Do korpusu oficerów będą mogły być przyjęte zarówno osoby, które ukończyły studia licencjackie, jak i uzyskały tytuł inżyniera bez tytułu magistra. Do korpusu podoficerów będzie mogła przystąpić osoba, która ukończyła szkołę średnią, ale nie zdała matury. Ponadto w wojsku ma powstać Korpus Szeregowych Zawodowych, do którego będą mogły wstępować osoby, które ukończyły gimnazjum. Już w trakcie służby kontraktowej żołnierze, po uzyskani pozytywnej opinii przełożonego, będą mogli ubiegać się o przyjęcie na służbę stałą.

42 tys. żołnierzy zawodowych szuka armia