Pracodawca udzielający ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) powinien do przychodu wliczać sprzedaż ewidencjonowaną zarówno przy zastosowaniu kasy fiskalnej, jak i faktur VAT.

Tak wynika z odpowiedzi PFRON na pytanie Edyty Sieradzkiej, ekspertki ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dotyczyło ono zakładu aktywności zawodowej, który udziela ulg we wpłatach na fundusz i w związku z tym wystawia swoim kontrahentom informacje INF-U. Zgodnie z art. 22 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 44) przy ustalaniu kwoty obniżenia bierze się pod uwagę wskaźnik wynagrodzeń pracowników zaliczonych do umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności oraz wskaźnik udziału przychodów. Ten drugi stanowi iloraz przychodu ze sprzedaży własnej produkcji lub usługi (z wyłączeniem handlu), odpowiednio wytworzonej lub świadczonej w danym miesiącu na rzecz nabywcy, oraz przychodu ogółem uzyskanego w tym miesiącu ze sprzedaży własnej produkcji lub usługi (bez handlu).

Wspomniany zakład aktywności zawodowej jako potwierdzenie sprzedaży w przypadku klientów indywidualnych wydaje paragony, a przedsiębiorstwom wystawia faktury VAT. W związku z tym ma on wątpliwości, czy do przychodu ogółem, który trzeba wpisać w poz. 31 na formularzu INF-U, należy uwzględnić tylko przychody zaewidencjonowane fakturami VAT czy łączny przychód z kasy fiskalnej i tych faktur.

Jak wyjaśnia PFRON, przepisy ustawy o rehabilitacji nie definiują pojęcia przychodu. Oznacza to więc konieczność odwołania się do innych ustaw. Dodaje przy tym, że kwestie przychodu regulują przepisy ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.) oraz ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2805 ze zm.). Artykuł 14 pierwszej z nich określa, co rozumiemy pod pojęciem przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, oraz wskazuje, że datą jego powstania jest dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności.

Natomiast zgodnie z art. 12 ustawy z 15 lutego 1992 r. przychodem są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne czy wartość nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie otrzymanych rzeczy, praw albo innych świadczeń. Ten przepis również przewiduje, że przychód powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności.

PFRON podkreśla, że żaden z wymienionych przepisów nie uzależnia przychodu od sposobu jego ewidencjonowania. Dlatego należy wliczać do niego zarówno sprzedaż ewidencjonowaną za pośrednictwem kasy rejestrującej (fiskalnej), jak i faktur VAT. ©℗