Strategie przygotowywane przez samorządy często nie zawierają harmonogramu realizacji założonych celów. Nie przewidują też ich późniejszego monitoringu. Mimo wprowadzonego cztery lata temu obowiązku posiadania gminnych programów wspierania rodzin wciąż są samorządy, które ich nie mają. Co więcej, okazuje się, że zawartość tych, które są wdrażane, pozostawia wiele do życzenia. Eksperci postulują więc wprowadzenie dodatkowych zachęt do ich tworzenia oraz promowanie najlepszych strategii.
Większe uprawnienia
Opracowanie i realizacja trzyletniego programu wspierania rodzin jest zadaniem gmin, finansowanym z własnych środków, wynikającym z art. 176 pkt 1 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.). Taki program obok diagnozy sytuacji rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi powinien określać działania, jakie zostaną podjęte, aby im pomóc. Może nim być np. wsparcie asystenta rodziny, rozwijanie sieci świetlic czy różnych form aktywnego wypoczynku.