Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego pracodawca będzie musiał przyjąć rodzica do pracy na dotychczasowym stanowisku i za wynagrodzeniem, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Tak wynika z ustawy z 17 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy, którą z poprawkami przyjął Senat. Senatorowie przegłosowali poprawkę, zgodnie z którą ustawa wejdzie w życie po upływie 30, a nie 14 dni od ogłoszenia. Pozostałe dwie poprawki mają charakter porządkowy.

Nowe przepisy przewidują, że przejawem dyskryminowania będzie nie tylko niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, ale też stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

Nowelizacja doprecyzowuje także wiele przepisów z zakresu bhp. Nakłada na pracodawców m.in. obowiązek wyznaczenia spośród pracowników osób odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy oraz ewakuację w razie nagłego wypadku.