Wysokość nowej renty z tytułu niezdolności do pracy będzie zależeć od kapitału zgromadzonego na koncie emerytalnym.
Od 1 stycznia 2009 r. zmieniają się zasady obliczania renty z tytułu niezdolności do pracy. Senat przyjął bez poprawek ustawę z 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych ustaw. Zgodnie z nią, wysokość nowych rent będzie zależeć od sumy zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego. Osoby oszczędzające na przyszłą emeryturę w otwartych funduszach emerytalnych nie stracą na takim rozwiązaniu, bo ich kapitał zostanie w taki sposób obliczony, jakby w całości był w I filarze.
Ze względu na fakt, że w nowej kapitałowej formule nie będą uwzględnione okresy nieskładkowe, młodzi renciści posiadający krótki okres pracy będą mieli uzupełniony staż ubezpieczeniowy do pełnych 30 lat. Ponadto ustawa znosi limity dla wszystkich dorabiających rencistów bez względu na termin przyznania im świadczenia. Z możliwości dodatkowej pracy skorzystają nie tylko osoby ubezpieczone w ZUS, ale także rolnicy otrzymujący renty stałe i okresowe. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2009 r.