Od 1 stycznia 2009 r. przedsiębiorcy opłacający składki w minimalnej wysokości nie będą musieli cztery razy w roku sprawdzać wysokości stawek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Senat przyjął bez poprawek ustawę z 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z nią, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, opłacających je od 60 proc. średniej płacy, będzie podawana raz w roku. Ustawodawca nakazał, aby kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia rocznego była podawana przez ministra pracy i polityki społecznej do publicznej wiadomości w Monitorze Polskim. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w jednakowej wysokości będą obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.