Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w drugim półroczu 2023. Co za tym idzie, automatycznie wzrasta kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. O jakich stawkach mowa? O ile wzrosną tegoroczne kwoty odpisu w porównaniu ze stawkami z zeszłego roku?

16 lutego GUS podał dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce za rok 2023: 6246,13 zł. Przeciętne wynagrodzenia za drugie półrocze 2023 wyniosło 6445,71 zł. Tym samym wzrosła podstawa odpisu na ZFŚS. Wysokość odpisu podstawowego ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

Nowe stawki odpisu na ZFŚS w 2024

W przypadku odpisów obowiązkowych nowe kwoty prezentują się następująco (w nawiasach podano wzrost do II półrocza 2023):

  • pracownik zatrudniony na tzw. normalnych warunkach2417,14 zł (wzrost o 502,80 zł),
  • pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnych charakterze (przepisy o emeryturach pomostowych) – 3222,86 zł (wzrost o 670,41 zł),
  • pracownicy młodociani322,29 zł za I rok nauki (wzrost o 67,04 zł), 386,74 zł za II rok nauki (wzrost o 80,45 zł), 451,20 zł za III rok nauki (wzrost o 93,86 zł).

Odmrożenie kwot

Za podstawę odpisu na fundusz przyjmowano w ostatnich latach przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej. Od tego roku następuje powrót do zasad naliczania według ustawy z dn. 4 marca 1994 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 998). Zgodnie z ustawą o ZFŚS wysokość odpisu podstawowego wynosi 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie w tym okresie jest kwotą wyższą. Dla pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach (lub o szczególnym charakterze) – 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Stawki procentowe dla pracowników młodocianych wynoszą odpowiednio: 5 proc. (przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego) za I rok nauki, 6 proc. za II rok nauki, 7 proc. za III rok nauki.

Podstawa prawna:

  • Art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 998 ze zm.).
  • Komunikat GUS z 16 lutego 2024 w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 roku.