Pracodawców, którzy będą starali się o zaświadczenie o uznanie wydatku z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) za pomoc de minimis, jeszcze do końca czerwca będzie obowiązywał dotychczasowy limit jej wykorzystania w wysokości 200 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych.

Tak wynika z odpowiedzi udzielonej Edycie Sieradzkiej, ekspertce ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych Federacji Przedsiębiorców Polskich przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jest ona związana z wątpliwościami, jakie pojawiły się wśród firm, które przepisy dotyczące pomocy de minimis przy wydatkowaniu środków ZFRON mają zastosowanie. 1 stycznia br. weszło bowiem w życie rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 z 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE. L.2023.2831), które zastąpiło wcześniej obowiązujące rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. (Dz.U. UE. L.2013.352.1) w tym zakresie. Jednocześnie przepisy tego drugiego przewidują sześciomiesięczny okres przejściowy, a więc do 30 czerwca br., w którym obowiązują zawarte w nim regulacje.

Jest to o tyle istotne, że obydwa rozporządzenia zawierają inną wysokość limitu pomocy de minimis, którą może wykorzystać pracodawca, i sposób jego ustalania. Rozporządzenie nr 1407/2013 stanowi, że limit pomocy de minimis wynosi 200 tys. euro i uwzględnia się do niego trzy lata podatkowe. To oznacza, że do wydatku z ZFRON poniesionego np. 15 lutego br. do trzyletniego okresu bierze się pod uwagę pomoc uzyskaną w 2024 r. oraz w latach 2022 i 2023. Natomiast nowe rozporządzenie nr 2023/2831 zwiększyło limit do 300 tys. euro, ale odnosi się do trzech minionych lat (we wspomnianym przypadku będzie się liczyć do niego pomoc uzyskaną między 15 lutego 2024 r. a 15 lutego 2021 r.).

W odpowiedzi PFRON informuje, że do 30 czerwca br. do wydawania zaświadczeń o uznaniu wydatku za pomoc de minimis będą stosowane przepisy starego rozporządzenia nr 1407/2013. Fundusz zastrzega przy tym, że ta data może ulec zmianie, jeśli wcześniej dojdzie do zmiany rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie ZFRON (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1145), bo jego obecne przepisy odwołują się do sześciomiesięcznego okresu przejściowego.

Podobnej odpowiedzi udzielił również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który potwierdza, że jeśli pomoc de minimis jest udzielana na podstawie programów pomocowych wskazujących wprost jako podstawę zgodności z prawem unijnym rozporządzenie nr 1407/2013, to wtedy obejmują ją zawarte w nim rozwiązania, do 30 czerwca br. Tak właśnie jest w przypadku pomocy związanej z wykorzystywaniem pieniędzy gromadzonych na koncie ZFRON. Ponadto UOKiK zapowiedział, że planowane jest dostosowanie do przepisów nowego rozporządzenia nr 2023/2831 tzw. wyszukiwarki SUDOP (System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej), w której znajdują się informacje o wszelkiej pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielonej danemu przedsiębiorstwu, tak aby można było obliczyć wykorzystanie limitu na podstawie nowych zasad, a więc pełne trzy lata wstecz, a nie trzy lata podatkowe. ©℗