Jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko i zastanawiasz się, jak możesz skorzystać z ulg podatkowych, które usprawnią Twoją sytuację finansową? Zapoznaj się z informacjami na temat preferencyjnego rozliczenia, które jest dostępne dla samotnych rodziców.

Ulga dla samotnego rodzica. Szczegóły

Z takiej ulgi podatkowej mogą skorzystać:

– panny albo kawalerowie
– wdowy lub wdowce
– rozwódki, rozwodnicy lub osoby po orzeczonej separacji
– osoby w związku małżeńskim, których małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności

Żeby móc rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, należy również samodzielnie troszczyć się o materialne i emocjonalne potrzeby dziecka, bez wsparcia drugiego z rodziców.


Preferencyjne rozliczenie jest możliwe, jeśli wychowujesz samodzielnie:

– dzieci małoletnie
– dzieci pełnoletnie otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną
– dzieci pełnoletnie, do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Polsce oraz w innym państwie, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały:

a) dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej, lub
b) dochodów opodatkowanych 19% podatkiem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych, lub
c) przychodów zwolnionych od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych i ulgi na powrót

w łącznej wysokości przekraczającej 12-krotność kwoty renty socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Ulga dla samotnego rodzica. Tak, jeśli…

  • 19 proc. podatku liniowego lub przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyłączeniem przychodów z najmu prywatnego), w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,
  • dotyczące opodatkowania dochodów na zasadach określonych w ustawie o podatku tonażowym lub ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych;
  • musisz udokumentować certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych oraz
  • minimum 75 proc. całkowitych osiągniętych przez Ciebie w roku podatkowym przychodów musi podlegać opodatkowaniu w Polsce;
  • złożysz wniosek o preferencyjne rozliczenie w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci, wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym.

Jak zastosować preferencyjne rozliczenie?

Dzięki preferencyjnemu rozliczeniu, samotni rodzice mogą skorzystać z podwójnej kwoty wolnej od podatku, czyli60 tys. zł. Oznacza to, że przy obliczaniu podatku dochodowego, podatek naliczany jest od sumy dochodów pomniejszonej o 60 tys. zł. Jeśli dochody te mieszczą się w ramach tej podwojonej kwoty wolnej od podatku.

Korzyść finansowa z ulgi dla samotnego rodzica zależy też od wysokości osiąganych przez niego dochodów. Im wyższe dochody, tym większa oszczędność podatkowa, jednak ta korzyść jest maksymalnie wykorzystana, gdy dochody mieszczą się w zakresie podwójnej kwoty wolnej od podatku. W praktyce, ulga może skutkować zmniejszeniem należnego podatku dochodowego, co bezpośrednio przekłada się na wyższą kwotę netto, jaką samotny rodzic otrzyma.

Ulga dla samotnego rodzica. Jakie dokumenty?

Przy skorzystaniu z ulgi dla samotnego rodzica w Polsce, czyli preferencyjnym rozliczeniu dla osób samotnie wychowujących dzieci, konieczne jest przygotowanie i zgromadzenie odpowiednich dokumentów, które potwierdzą spełnienie warunków do skorzystania z tej ulgi. Oto najważniejsze z nich:

1. Roczne zeznanie podatkowe (PIT) - podstawowy dokument, w którym deklarujesz swoje dochody oraz informacje umożliwiające skorzystanie z ulgi dla samotnego rodzica.

2. Dokumenty potwierdzające Twoją sytuację rodzinną i prawną:

– Akt urodzenia dziecka/dzieci, które wychowujesz samotnie.

– Dokumenty potwierdzające Twoj stan cywilny, np. akt małżeństwa i akt orzeczenia rozwodu, orzeczenie o separacji, świadectwo zgonu małżonka, w zależności od sytuacji.

– W przypadku opiekunów prawnych - postanowienie sądu o powierzeniu opieki nad dzieckiem.

3. Dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie dziecka:

– Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka/dzieci bez udziału drugiego z rodziców w trosce o byt materialny i rozwój emocjonalny dziecka.

– W niektórych przypadkach może być konieczne dostarczenie dodatkowych dokumentów, np. potwierdzających brak alimentów od drugiego z rodziców lub dokumentów sądowych pozbawiających drugiego rodzica praw rodzicielskich.

4. Dokumenty dotyczące dochodów dziecka/dzieci:

– Zaświadczenia o dochodach dziecka za dany rok podatkowy, jeżeli dotyczy - np. w przypadku, gdy dziecko jest pełnoletnie, ale nadal podlega uldze jako uczeń lub student.

5. Dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania:

W przypadku nierezydentów, certyfikat rezydencji podatkowej potwierdzający miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.Sprawdź, jak łatwo rozliczyć PIT