Już teraz świadczenia honorowe przysługują osobom, które ukończyły 100 lat. Są one przyznawane na mocy decyzji podjętej przez prezesa Rady Ministrów w 1972 r. Zasadność jej stosowania była potwierdzana przez kolejnych ministrów właściwych ds. zabezpieczenia społecznego.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznaje takie wypłaty nie tylko osobom pobierającym świadczenia z ZUS, lecz także uprawnionym do wojskowej lub policyjnej emerytury i renty inwalidzkiej, a więc byłym żołnierzom zawodowym oraz funkcjonariuszom.

Do końca 1992 r. prezes ZUS przyznawał świadczenia również rolnikom w drodze wyjątku dla osób, które ukończyły 100 lat życia. Od 1 stycznia 1993 r. są one przydzielane i wypłacane przez prezesa KRUS.

„Praktyka ta jest utrwalona i zgodna z oczekiwaniami społecznymi. W obecnych realiach konstytucyjnych zasady i tryb przyznawania świadczenia honorowego powinny być jednak uregulowane w ustawie, nie zaś – w akcie prawa wewnętrznego, podjętym kilkadziesiąt lat temu w innych realiach ustrojowych” – argumentuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, uzasadniając projekt ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia. „Projektowana regulacja nie jest motywowana wyłącznie dążeniem do zapewnienia pełnej zgodności utrwalonej praktyki z Konstytucją. Jej celem jest bowiem także zapewnienie pewności i przewidywalności sytuacji prawnej najstarszej części społeczeństwa. Aktualnie bowiem utrzymanie świadczenia honorowego uzależnione jest od potwierdzenia przez każdego, kolejnego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego decyzji Prezesa Rady Ministrów z 1972 r. Projekt zmierza także do wyczerpującego uregulowania postępowania poprzedzającego przyznanie świadczenia honorowego. Obecnie bowiem kwestie te określane są szczątkowo za pomocą aktów wewnętrznych obowiązujących w ZUS i KRUS” – dodaje resort.

Zgodnie z projektem świadczenie honorowe przysługiwałoby osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które ukończyły 100 lat życia bez względu na to, czy mają prawo do wypłat emerytalno-rentowych. Z tą różnicą, że osoby pobierające emerytury i renty otrzymają świadczenie honorowe z urzędu, a w pozostałych przypadkach będzie ono przyznawane na wniosek.

Rada Ministrów ma przyjąć projekt w II kw. 2024 r. Obecnie wysokość świadczenia honorowego wynosi 5540,25 zł brutto, pobiera je 2,9 tys. osób. ©℗