Nie każda osoba bez pracy może dostać zasiłek dla bezrobotnych. Jego kwota różni się w zależności od stażu pracy. Kwota zasiłku ustalona w 2023 r. obowiązuje jeszcze do czerwca 2024 roku. Potem ulegnie zmianie. Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2024 roku, komu przysługuje i jakie warunki trzeba spełnić, by go uzyskać? Odpowiadamy w tekście.

Zasiłek dla bezrobotnych 2024. Co to jest i dla kogo?

Zasiłek dla bezrobotnych to forma wsparcia finansowego udzielana osobom, które utraciły pracę i spełniają określone kryteria. Jest to świadczenie, które ma na celu tymczasowe zrekompensowanie utraty dochodów w związku z bezrobociem. Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany przez powiatowe urzędy pracy. Kwota zasiłku podawana jest w kwotach brutto.

Zasiłek dla bezrobotnych 2024. Jakie warunki należy spełnić?

Przyznanie zasiłku dla bezrobotnych jest uzależnione od braku dostępności odpowiedniej oferty zatrudnienia, stażu, przygotowania zawodowego dla dorosłych, szkoleń, prac interwencyjnych oraz robót publicznych dla osoby pozostającej bez pracy.

Aby skorzystać z prawa do zasiłku dla bezrobotnych, konieczne jest spełnienie konkretnych warunków. W ciągu 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień rejestracji w urzędzie pracy osoba musiała być zatrudniona przez co najmniej 365 dni, uzyskując wynagrodzenie nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, od którego wymagane jest opłacanie składek na Fundusz Pracy. W tym okresie nie uwzględnia się czasu trwania bezpłatnych urlopów przekraczających łącznie 30 dni.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych nabywa się w przypadku, gdy w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy, osoba rozwiązała stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron. Zasiłek będzie przyznany po upływie 90 dni, chyba że zaistnieją określone wyjątki:

-porozumienie stron miało miejsce z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub redukcji zatrudnienia w związku z przyczynami dotyczącymi zakładu pracy.

-rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania.

-rozwiązanie umowy o pracę zgodnie z postanowieniem art. 55 § 11 Kodeksu pracy.
Prawo do zasiłku dla bezrobotnych nabywa się również, gdy osoba zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, znajdująca się w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej i spełniająca warunki do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje po upływie 90 dni od daty rejestracji w urzędzie pracy.

Dodatkowo, prawo do zasiłku dla bezrobotnych może być nabyte w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w PUP, jeżeli osoba spowodowała rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia, lub zakończyła stosunek pracy, który został nawiązany na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy, który otrzymuje świadczenie aktywizacyjne w ramach tego skierowania. Wtedy zasiłek dla bezrobotnych będzie przyznany po upływie 180 dni.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje także w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli osoba rozwiązała stosunek pracy, który został nawiązany na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy, otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia. Zasiłek będzie przyznany po upływie 180 dni.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2024 r.?

Zasiłek dla bezrobotnych został ustalony do 1 czerwca 2024 roku, a jego kwota jest determinowana na okres od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku. Od czerwca każdego roku wysokość tego świadczenia ulega zmianie, podlegając waloryzacji, zgodnie z ogłoszonym obwieszczeniem ministra rodziny i polityki społecznej z 2 maja 2023 r. Ostateczna kwota zasiłku zależy od długości stażu pracy osoby, która utraciła zatrudnienie.

Osoby z stażem pracy poniżej pięciu lat otrzymają od 1 czerwca kwotę 1193,60 zł brutto (1086,18 zł netto) w pierwszych trzech miesiącach oraz 937,30 zł brutto (852,94 zł netto) w kolejnych okresach, co stanowi 80 proc. zasiłku podstawowego.

Pełna kwota zasiłku przysługuje natomiast osobom, które przepracowały od pięciu do 20 lat. W ciągu pierwszych trzech miesięcy od 1 czerwca 2023 roku będą otrzymywać 1491,90 zł brutto (1357,63 zł netto), a w kolejnych miesiącach kwota świadczenia obniży się do 1171,60 zł brutto (1066,16 zł netto).

Osoby z najdłuższym, ponad 20-letnim, stażem pracy otrzymają zasiłek w wysokości 120 proc. podstawowej kwoty. Począwszy od czerwca 2023 roku, w pierwszych trzech miesiącach, świadczenie wyniesie 1790,30 zł brutto (1629,17 zł netto), a w późniejszych miesiącach obniży się do 1406,00 zł brutto (1279,46 zł netto).

Nowe stawki zasiłku dla bezrobotnych zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2024 roku.

W styczniu 2024 roku GUS ogłosił, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 roku, czyli inflacja, wyniósł 11,4 proc. w skali roku. Zgodnie z tymi danymi, kwota zasiłku dla bezrobotnych zostanie poddana waloryzacji i wzrośnie o 11,4 proc. począwszy od 1 czerwca 2024 roku.

Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych wyniesie 1661,98 zł brutto przez pierwsze 90 dni posiadania prawa do zasiłku, a następnie 1305,16 zł brutto przez kolejne dni korzystania z tego świadczenia. Wzrost ten jest rezultatem uwzględnienia średniorocznego wzrostu cen, co ma na celu dostosowanie zasiłku do zmieniającej się sytuacji ekonomicznej.