Sejm poparł w czwartek wieczorem poprawki Senatu do ustawy określającej zasady przyznawania akredytacji placówkom udzielającym świadczeń medycznych. Poprawki mają charakter doprecyzowujący i redakcyjny.

Ustawa o akredytacji reguluje możliwość wystąpienia przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych z wnioskiem o potwierdzenie spełniania określonych standardów ich udzielania.

Potwierdzenie ma wydawać minister zdrowia, na wniosek Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu. W przypadku gdy podmiot nie spełnia wymaganych standardów, nastąpi odmowa akredytacji.

Placówka składająca wniosek o akredytację będzie wnosiła opłatę za przeprowadzenie procedury oceniającej.

Kandydat na członka Rady Akredytacyjnej musi posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie związane z działaniem na rzecz poprawy jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ustawa trafi teraz do prezydenta.